Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Od 1 maja 2004 roku w związku z wejściem w Zycie ustawy z 28.11.2003 roku „O świadczeniach rodzinnych” likwidacji uległ Fundusz Alimentacyjny, który w głównej mierze był podmiotem wypłacającym świadczenia, gdy osoby do tego zobowiązane uchylały się od tego obowiązku zasądzonego prawomocnym wyrokiem. czytaj dalej

Opublikowano: 2008-11-27

Kiedy można eksmitować lokatora?

Kiedy można eksmitować lokatora?

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy „O ochronie lokatorów …” z 21 czerwca 2001 roku właściciel może rozwiązać umowę najmu, jeżeli: czytaj dalej

Jan K. posiada obecnie 20 letniego syna Macieja K., na którego posiadał zasądzone alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie. Z uwagi na brak środków nie łożył tychże alimentów. Skutkiem tego matka Macieja pobierała świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego ZUS, do czasu jego likwidacji tj. do dnia 1 maja 2004 roku. Obecnie Maciej jest studentem studiów zaocznych i pozostaje w zatrudnieniu. Jan K. jest rencistą i pobiera rentę z ZUS.
czytaj dalej

Opublikowano: 2008-11-27

Postępowanie w sprawach alimentacyjnych

Postępowanie w sprawach alimentów jest wolne od kosztów Sadowych.
Sadem właściwym jest Wydział Rodzinny i Nieletnich Sadu Rejonowego miejsca zamieszkania zobowiązanego albo żądającego alimentów.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego można zabezpieczyć powództwo o alimenty, tak by pozwany łożył już w trakcie procesu, a nawet przed procesem. czytaj dalej

Opublikowano: 2008-11-27

Zakres obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny wynika z całokształtu uregulowań Kodeksu Rodzinno-Opiekuńczego. Istotne zwłaszcza znaczenie ma dział pt.” Obowiązek alimentacyjny” i obejmuje art. od 128-144 KRO. Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie środków utrzymania, w miarę potrzeby także środków wychowania. czytaj dalej

Opublikowano: 2008-11-27

Strony obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny obciążą krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W linii prostej taki obowiązek może zatem powstać między krewnymi tej samej linii a różnych stopniem-np. między ojcem a synem albo wnukiem a dziadkiem. Nie musi to być zatem różnica tylko jednego stopnia. czytaj dalej