Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 21 października 2009

Zmiana ośmieszającego nazwiska

Witam Państwa serdecznie. Zwracam sie w sprawie związanej ze zmianą nazwiska, które jest ośmieszające. Chodzi mi o bliska dla mnie osobę. Chłopak bardzo chciałby zmienić nazwisko. Problem w tym, ze oboje nie wiemy czy będzie to możliwe.

(więcej…)

Opublikowano: 16 kwietnia 2009

Korespondencja z Sądu

Zgodnie ze zmianą ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi adresat pisma ma 14 dni na odebranie korespondencji. Uznanie że pismo zostało skutecznie doręczone stronie należy poprzedzić dwukrotnym zawiadomieniem adresata o przesyłce oraz upływem 14-dniowego terminu na odebranie korespondencji. (więcej…)

Opublikowano: 03 kwietnia 2009

Kto może uwierzytelnić kopie dokumentów

Wkrótce pojawią się przepisy uprawniające adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego oraz doradcę podatkowego do poświadczania dokumentów składanych w sądach i urzędach. odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika będzie miał moc prawną oryginału. Zmiany mają być wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Nie obejmą postępowań karnych. (więcej…)

Opublikowano: 02 lutego 2009

Odpowiedzialność urzędnika

Granicą odpowiedzialności materialnej urzędnika stanie się 12 miesięcznych wynagrodzeń. Rażące naruszenie prawa będzie musiał stwierdzić sąd cywilny lub administracyjny. Prokurator ustali funkcjonariuszy odpowiedzialnych za spowodowanie szkody, ale musi zapaść wyrok. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Dziś przepisy przewidują możliwość wypłacenia odszkodowania za błąd urzędnika, który spowodował szkodę. Wypłacane jest ono jednak z kasy państwa bądź samorządu. Natomiast pracownik w myśl kodeksu pracy może jedynie odpowiadać za szkodę do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń. Projektowana ustawa przewiduje natomiast, że urzędnik będzie odpowiadać materialnie nawet do wysokości 12-miesięcznych wynagrodzeń.  (więcej…)

Opublikowano: 29 listopada 2008

Ochrona posiadania

STAN FAKTYCZNY:
Jan K. i Krystyna K. są małżeństwem od 25 lat. Posiadają pełnoletnie dzieci, które opuściły dom i usamodzielniły się. Pozakładały one także własne rodziny. Małżeństwo K. pozostało samo w mieszkaniu stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należące do majątku osobistego Jana K. (więcej…)

Opublikowano: 29 listopada 2008

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu w lokalu

Kto odpowiada za zapłatę czynszu?
Na podstawie art. 688 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego za zapłatę czynszu i innych należności z tytułu najmu lokalu odpowiadają solidarnie wszystkie osoby pełnoletnie stale zamieszkałe z najemcą i tylko za okres ich rzeczywistego zamieszkiwania. (więcej…)

Opublikowano: 29 listopada 2008

Przyczyny wymeldowania

Osoba fizyczna która nie zamieszkuje w konkretnym lokalu położonym na terenie RP ponad 3 dni zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ma obowiązek wymeldować się spod konkretnego adresu meldunkowego. (więcej…)

Opublikowano: 29 listopada 2008

Zameldowanie a prawo do lokalu

Osoba fizyczna która zamieszkuje w konkretnym lokalu położonym na terenie RP ponad 3 dni zgodnie z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ma obowiązek zameldować się pod określonym adresem pobytu. (więcej…)

Kiedy i od kogo można żądać zwrotu kaucji mieszkaniowej?

Kaucji można żądać na zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych najemcy w przyszłości. Oznacza to, że właściciel lokalu może uzależniać zawarcie umowy najmu od wpłaty kaucji mieszkaniowej, jeśli obawia się, że lokator będzie zalegał z opłatami. (Kaucja może wynosić maksymalnie 12-to miesięczny czynsz).

(więcej…)