Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 21 sierpnia 2009

Urlop wychowawczy

Aktualna regulacja podejmująca problem urlopów wychowawczych.

Art. 186. (151) § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. [warunek zasadniczy złożenia wniosku o urlop wychowawczy]. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. (więcej…)

Opublikowano: 18 sierpnia 2009

Zakaz konkurencji

Ustawodawca przez zakaz konkurencji rozumie zobowiązanie się pracownika w drodze umowy z pracodawcą, że nie podejmie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz nie podejmie zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.
(więcej…)

Opublikowano: 15 czerwca 2009

Urlop wychowawczy

W roku 2006 urodziłam Synka, od roku 2007 przebywałam na urlopie
wychowawczym (od 05.2007) urlop ten miałam przewidziany do 2010 roku.
Ponieważ syn poszedł do przedszkola, przerwałam urlop wychowawczy (z
zachowaniem 30 dniowego czasu powiadomienia Pracodawcy) i z dniem 12.05
wracam do pracy. W roku 2006 moja firma została zakupiona przez drugą firmę
. część pracowników pozostawiono, część dostała odprawy.  (więcej…)

Opublikowano: 01 czerwca 2009

urlop szkoleniowy

czy zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej oraz ministra
pracy z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych dodatkowy urlop
Waldemar
(więcej…)

Opublikowano: 11 maja 2009

Zasiłek macierzyński

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie porady w sprawie prawa pracy.
Jestem w 4 miesiącu ciąży. Od 01-02-2008 mam umowę o pracę zawartą na czas określony do 31-01-2012) na 1/20 etatu, co odpowiada
64zł netto. Od w/w wynagrodzenia są oczywiście odprowadzane składki do
ZUS-u. (więcej…)

Opublikowano: 16 kwietnia 2009

Mobbing

Wielu pracowników doświadcza w miejscu pracy terroru psychicznego polegającego na zastraszaniu, poniżaniu, stałym krytykowaniu, powierzaniu prac poniżej lub powyżej kwalifikacji, sytuacji w których przełożony reaguje niekontrolowanymi napadami złości, używa wulgaryzmów, lży i poniża pracowników. Takie sytuacje nie mogą być traktowane jako specyfika zarządzania firmą, ale stanowią mobbing. Mobbing nie jest zdarzeniem jednorazowym, lecz jest procesem rozgrywającym się w czasie, systematycznie i ma na celu poniżenie pracownika. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. (więcej…)

Opublikowano: 03 kwietnia 2009

Czy pracodawca może sprawdzić pocztę

Prawo pracy ochroni pracowników przed ich kontrolowaniem w miejscu pracy. Pracodawca jest zobligowany do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, czyli np. jego wizerunek, tajemnicy korespondencji lub czci.  (więcej…)

Opublikowano: 09 marca 2009

Konflikt z pracodawcą

Konflikty mogą być niszczące- dezintegrujące lub integrujące, budujące. Sposób rozwiązywania konfliktów zależy od dojrzałości, cech osobowościowych stron pozostających w konflikcie a także charakteru sprawy, której konflikt dotyczy i w jaki sposób zostanie potraktowany. Kiedy zaistnieje destrukcyjny konflikt w środowisku pracy może on nie tylko prowadzić do złej atmosfery w miejscu pracy, ale także zakłócić prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. W sytuacji, kiedy konflikt jest zawiniony przez pracownika pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę.  (więcej…)

Opublikowano: 23 stycznia 2009

Wcześniejsza emerytura pracownicza

Z wcześniejszej emerytury pracowniczej mogą skorzystać osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. oraz kobiety urodzone w latach 1949-1953, jeśli nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego. Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, mogą przejść na emeryturę (więcej…)

Wcześniejsza emerytura dla pracujących w szczególnych warunkach.

Prawo ubiegania się o wcześniejszą emeryturę dla osób, które nie nabędą do niej prawa na zasadach ogólnych przysługuje osobom, które pracowały w szczególnie uciążliwych warunkach lub w szczególnych charakterze. Jednakże uprawnienie to uzależnione jest od faktu, czy praca ta znajdowała się w wykazie A czy też w wykazie B załącznika doi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”. (więcej…)