Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować oraz pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednakże ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów. Stąd też obowiązek alimentacyjny nie może być uchylony dopóki dziecko pełnoletnie uczy się i nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się

Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci, zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle.

Małżonek mój posiada działkę budowlaną, na której stawiamy wspólnie dom. Aby
stawiany dom odebrać jako nasz wspólny należy

spisać rozszerzoną wspólnotę małżeńską na posiadaną przez męża działkę.
Jakie trzeba podjąć kroki i jakie poniesiemy koszty?

Co należy opłacić?
(więcej…)

Opublikowano: 22 marca 2010

Opieka nad osobą chorą

Mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne z zabudowaniami z adnotacją, iż teściowe dożywotnio będą zajmować 1 mieszkanie i posiadać dostęp do innych pomieszczeń. Męża brat, z powyżej wspomnianego gospodarstwa otrzymał wydzieloną działkę (jeszcze przed zapisem gospodarstwa mężowi), na której pobudował dom. Wszystko byłoby idealnie, ale pojawia się problem, iż teściowie zapisując mężowi gospodarstwo i wymawiając sobie mieszkanie (do czego słusznie mieli prawo) zapomnieli o siostrze mojej teściowej, która tu mieszka od urodzenia, a jest osobą upośledzona umysłowo i absolutnie nikt nie wspomina o niej i opiece nad nią w męża w akcie notarialnym. (więcej…)

Opublikowano: 20 marca 2010

Adopcja zagraniczna

Adopcja zagraniczna jest uzależniona od tego, czy Polska ma z danym krajem podpisane stosowne umowy międzynarodowe.

Co jest pewne, to że Polska nie ma podpisanych żadnych takich umów z krajami afrykańskimi ani azjatyckimi, które pozwalają na adopcję dzieci z Afryki lub z Azji do Polski, dlatego na dzień dzisiejszy nie ma możliwości takiej adopcji przez obywateli polskich.

Zgodnie z art. 23 prawa prywatnego międzynarodowego opieka podlega prawu ojczystemu osoby, dla której jest lub ma być ustanowiona.
Procedura adopcyjna zagraniczna (oczywiście z krajami, z którymi mamy podpisaną umowę międzynarodową) działa na zasadach określonych w Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji osoby na stałe zamieszkałe w Umawiającym się Państwie, które zamierzają przysposobić dziecko na stałe zamieszkałe w innym Umawiającym się Państwie, powinny zwrócić się do organu centralnego państwa ich stałego pobytu (w Polsce jest to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.).

Jeśli organ centralny ( Min. Pracy) państwa przyjmującego uzna, że wnioskodawcy posiadają kwalifikacje i są zdolni do przysposobienia, sporządza sprawozdanie obejmujące informacje o ich tożsamości, kwalifikacjach, zdolności do przysposobienia, ich sytuacji osobistej, rodzinnej i zdrowotnej, ich środowisku społecznym, powodach, dla których chcą przysposobić dziecko, zdolności do podjęcia się przysposobienia międzynarodowego, jak również charakterystykę dzieci, nad którymi będą oni zdolni sprawować opiekę. Organ ten przesyła sprawozdanie organowi centralnemu Państwa pochodzenia.

Jeśli organ centralny państwa pochodzenia uzna, że dziecko może być przysposobione:
a) sporządza sprawozdanie zawierające informacje o tożsamości dziecka, jego zdolności do przysposobienia, jego pochodzeniu, środowisku społecznym, jego sytuacji rodzinnej, historii zdrowia jego i jego rodziny, jak również o jego szczególnych potrzebach;
b) bierze należycie pod uwagę warunki wychowania dziecka, jak również jego pochodzenie etniczne, religijne i kulturowe;
c) upewnia się, że zostały uzyskane zgody, o których mowa w artykule 4 ( interes dziecka i prawna możliwość przysposobienia); oraz
d) stwierdza, w szczególności na podstawie sprawozdań dotyczących dziecka i przyszłych przysposabiających, że przewidywane umieszczenie dziecka u nich leży w nadrzędnym interesie dziecka.

Organ ten przekazuje organowi centralnemu państwa przyjmującego swoje sprawozdanie o dziecku, dowody uzyskania wymaganych zgód i uzasadnienie swojej decyzji dotyczącej umieszczenia dziecka, dbając, aby nie ujawnić tożsamości matki i ojca, jeśli w państwie pochodzenia ich tożsamość nie podlega ujawnieniu.
Organy centralne obu państw podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby dziecko otrzymało pozwolenie na opuszczenie państwa pochodzenia i na wjazd oraz stały pobyt w państwie przyjmującym.
Przysposobienie potwierdzone przez właściwy organ państwa, w którym przysposobienie miało miejsce, jako dokonane zgodnie z konwencją, będzie uznawane za posiadające obowiązującą moc prawną w innych Umawiających się Państwach.

Jak widać procedura ta może być długotrwała i skomplikowana.
Jednakże może zaistnieć taka sytuacja, że dziecko z innego kraju urodzi się w Polsce i zadziała tzw. zasada ziemi (dziecko otrzyma obywatelstwo polskie z samego urodzenia się na ziemiach Polski) Jest to możliwe wtedy, gdy dziecko urodziło się lub zostało znalezione w Polsce, a oboje rodzice są nieznani bądź nieokreślone jest ich obywatelstwo lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Wówczas adopcja takiego dziecka odbywa się na podstawie polskich przepisów i procedura na pewno się skróci (jednakże jest to minimum 9 miesięcy).
www.porada-prawna24.pl

(więcej…)

Opublikowano: 09 marca 2010

Zachowek dla dziecka

Otrzymałam pismo z sądu wzywające mnie jako osobę zainteresowaną do
stawiennictwa na sprawie dotyczącej prawa o stwierdzenie nabycia spadku
wszczętej na wniosek drugiej żony mojego zmarłego ojca. We wniosku istnieje
informacja, że na podstawie testamentu zostałam wydziedziczona, więc jak
rozumiem zachowek mi się nie należy. Najbardziej wzburzyła mnie informacja,
że mój adres jest nieznany, co jest bzdurą zamieszkuje pod tym adresem od
urodzenia. Wg mnie powinno to być jasne dla mojego ojca, ponieważ jest to
mieszkanie po moich dziadkach. (więcej…)

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art.105) po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej. (więcej…)

Bardzo proszę państwa o poradę w następującej sprawie. Mój mąż okazał się człowiekiem nieodpowiedzialnym, kilkakrotnie zawiódł moje zaufanie dlatego postanowiliśmy wspólnie, że dom będzie należał tylko do mnie. Dlatego moje pytanie w jaki sposób to zrobić. Bardziej interesuje mnie umowa u notariusza niż w sądzie. Jakie są koszty z tym związane interesuje mnie to gdyż aktualnie nie pracuję a wiem, że są to bardzo wysokie kwoty. Sprawa wygląda następująco; Jesteśmy małżeństwem od 2002r.Nie mieliśmy spisanej intercyzy. W 2003r.zakupiliśmy działkę, którą zapisaliśmy u notariusza na nas oboje. Działkę kupiliśmy za 60 000 teraz warta jest 400 000. Postawiliśmy na niej dom oraz garaż Dom jest wart ok.800 000 jest jeszcze nie oddany do użytku dopiero składamy dokumenty. Czy wystarczy przepisać samą działkę czy jest to bardziej skomplikowane. Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziękuję
(więcej…)

Opublikowano: 08 stycznia 2010

Dysponowanie wspólnymi środkami

Jestem mężatką w nieformalnej separacji. Mam z mężem ustawową wspólnotę majątkową, nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, nie mamy wspólnego konta bankowego, tylko konta indywidualne. Mam kilka pytań dotyczących dysponowaniem środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. Czy jest określona prawnie kwota jaką mogę dysponować bez zgody męża? Czy mogę na przykład zlikwidować lokatę bankową na 100 tys. zł i wydać te pieniądze? Czy ma znaczenie na co je wydam? (więcej…)

Opublikowano: 04 stycznia 2010

Zajęcie pensji przez komornika

Witam. w ubiegłym roku z tytułu poręczenia kredytu komornik zajął mi
wynagrodzenie za pracę. Ponieważ nie byłam w stanie utrzymać syna, syn
złożył pozew i otrzymał alimenty w wysokości 1200zł.
Jestem nauczycielką i wynagrodzenie otrzymuję 1-go każdego miesiąca z
góry i 10- dodatki i nadgodziny za poprzedni miesiąc.
Od komornika otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia w
wysokości 1300 zł, nie więcej jednak niż 60% wynagrodzenia. (więcej…)

Opublikowano: 27 grudnia 2009

Wcześniejsza spłata małżonka

ugodą zakończyła się sprawa o podział majątku (na mój  wniosek), w której
stwierdza się że:

1)Własność lokalu mieszkalnego otrzymuje wnioskodawczyni
2) Wnioskodawczyni zobowiązuje się do dokonania na rzecz uczestnika  postępowania
spłaty w wysokości 100 tys. zł. płatnej w dwóch ratach,  po 50 tys. zł. Pierwsza rata
płatna do 01 marca druga rata  płatna do 01 września .
3) Uczestnik postępowania zobowiązuje się do opuszczenia i  opróżnienia z rzeczy
mieszkania w terminie 7 dni od zapłaty drugiej  raty.
(więcej…)