Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-10-05

Dowód w postępowaniu karnym

DOPUSZCZENIE DOWODU W POSTĘPOWNIU KARNYM

Przesłanki dopuszczenia dowodów zostały określone w art. 167 i 169 kpk.
Zgodnie z art. 167 kpk dowody przeprowadza się na wniosek stron (cecha kontradyktoryjności), podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu (cecha instrukcyjności).
Wniosek dowodowy stanowi żądanie stron procesowych lub ich przedstawicieli, zgłoszone organowi kierującemu procesem, domagające się przeprowadzenia dowodu z określonego środka dowodowego na oznaczoną tezę dowodową.
W postępowaniu przygotowawczym wnioski dowodowe mogą składać: pokrzywdzony, podejrzany, oraz ich przedstawiciele.
W postępowaniu głównym można wyodrębnić grupy wniosków, które stanowią:
a) wnioski oskarżyciela dołączone do oskarżenia (dotyczą dowodów, które już zostały wprowadzone do procesu w postępowaniu przygotowawczym),
b) wnioski składane przez pozostałe strony procesowe oraz przez oskarżyciela poza aktem oskarżenia.
Wniosek dowodowy może być zgłoszony ustnie na rozprawie lub pisemnie na rozprawie lub poza rozprawą1.
Instytucja dowodu z urzędu – to jeden ze sposobów za pomocą których, sąd jest w stanie zrealizować podstawowe zadanie procesu karnego, o którym mowa w art. 2 par. 2 kpk, a mianowicie dotarcie do prawdy materialnej.
Wyjątkowo dowód przeprowadzony może być na wniosek biegłych. Dotyczy to powołania do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego biegłego lub biegłych innych specjalności niż psychiatria (art. 202 par. 2 kpk) oraz umieszczenia oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym (art. 203 par. 2 kpk) i przedłużenia okresu tej obserwacji (art. 203 par. 3 kpk)
Inne osoby, niebędące stronami, nie są uprawnione do składania wniosków dowodowych. Jeśli jednak taki wniosek zgłosiły, sąd powinien potraktować taki „wniosek” jako informację o dowodzie, który może być ewentualnie przeprowadzony z urzędu.

Zgodnie z art. 169 kpk Art. 1§ 1. we wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu.
Przepis art. 169 kpk określa wymagania formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek dowodowy. Należy przyjąć, iż niespełnienie tych wymagań formalnych powoduje jego nieskuteczność w tym sensie, że nie obliguje organu procesowego do ustosunkowania się do niego w formie przewidzianej przez prawo procesowe (art. 170 kpk).

Szczegółowe porady prawne otrzymają państwo pod adresem biuro@porada-prawna24.pl