Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-10-20

Ekwiwalent za urlop

mój problem jest następujący
Podczas przebywania na urlopie wychowawczym zostało podpisane
wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca w
umowie nie uwzględnił ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Została
natomiast zawarta umowa ustna, w której pracodawca zobowiązał się do
wypłaty w/w świadczenia. Czy umowa ustna w tej sytuacji jest wiążąca?

Szanowna pani,
Po pierwsze pragnę wyjaśnić, iż albo następuje rozwiązanie umowy na skutek jednostronnego wypowiedzenia, albo rozwiązanie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia stron (rozwiązanie za porozumieniem). Nie istnieje zatem jak to Pani określiła „wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron”. Występuje rozwiązanie umowy.

Z racji faktu, iż porozumienie stron jest z punktu widzenia prawnego kolejna umową, która niweluje skutki poprzedniej umowy jest dopuszczalna choćby była niekorzystne dla jednej lub drugiej strony. Przyjmuje się bowiem, iż jest to zgodne oświadczenie woli stron i jako takie wyłącza stosowanie przepisów kodeksu pracy o wypowiedzeniu. (art. 30 § 1 pkt 1 Kp.)

Problematyka natomiast urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop to zupełnie inna historia. Przy zawieraniu porozumienia o rozwiązaniu umowy nie musi być w ogóle ustalana problematyka wykorzystanego Lu nie ekwiwalentu za urlop. Jest ona uregulowana w obowiązujących obie strony przepisach kodeksu pracy i regulowanie tego w sposób mniej korzystny dla pracownika w ustnej umowie jest nielegalne.
Nie musi się Pani obawiać o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jest to bowiem uzależnione nie od woli pracodawcy, ale od tego, ile faktycznie do dnia rozwiązania umowy wykorzystała pani z puli jaka pani przysługiwała na dany rok kalendarzowy.
Jeżeli pozostała określona ilość niewykorzystanych dni w dniu rozwiązania umowy to zgodnie z art. 171 kodeksu pracy pracodawca musi wypłacić Pani ekwiwalent.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te znajdują się w rozporządzeniu z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Jeżeli odmówi wypłaty (w odpowiedzi na pisemne wezwanie) proszę skierować pozew do sądu pracy o zapłatę zaległego ekwiwalentu. Powództwo jest dla pani wolne od kosztów sądowych.

Z poważaniem,

www.porada-prawna24.pl