Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Kiedy i od kogo można żądać zwrotu kaucji mieszkaniowej?

Kaucji można żądać na zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych najemcy w przyszłości. Oznacza to, że właściciel lokalu może uzależniać zawarcie umowy najmu od wpłaty kaucji mieszkaniowej, jeśli obawia się, że lokator będzie zalegał z opłatami. (Kaucja może wynosić maksymalnie 12-to miesięczny czynsz).

Należy pamiętać, iż kaucji nie można żądać, gdy umowa dotyczy:
a. lokalu zamiennego lub socjalnego.
b. zamiany lokali i najemcy zwrócono kaucję bez waloryzacji.

Najemca (lokator) ma prawo żądać zwrotu kaucji mieszkaniowej od wynajmującego(właściciela) w chwili rozwiązania najmu- pomimo tego, że np. kaucja była wpłacana innemu właścicielowi (wynajmującemu). Zwrot kaucji powinien nastąpić w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Od tego dnia można również żądać odsetek przy wnoszeniu pozwu o zwrot kaucji.
Nie ma znaczenia, czy kaucja została wpłacona np. gminie, a umowę najmu wypowiedział nowy właściciel, który nabył budynek od gminy. Obowiązek zwrotu kaucji obciąża właściciela, a ten ma dopiero prawo regresu (roszczenia zwrotnego) do gminy. Oznacza to, że właściciel może żądać od gminy zwrotu kaucji wypłaconej uprzednio lokatorowi.
Ważne jest, że przed złożeniem pozwu należy wezwać wynajmującego na piśmie do zwrotu kaucji. W przeciwnym razie może on podnieść w sądzie zarzut, iż chciał sprawę załatwić ugodowo (bez sądu) i to nas sąd obciąży kosztami postępowania (np. wpis sądowy, biegły sądowy i koszty adwokackie pozwanego), które do niskich nie należą. Kaucja ta zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwem Sądu Najwyższego podlega waloryzacji sądowej. (Podstawa prawna: art. 6 i art. 36 ustawy z 21 czerwca 2001 „O ochronie lokatorów …”. Wyrok TK z dnia 03.10.2000 roku akt i wyrok SN z dnia 26.09.2002 roku, sygn. akt: III CZP 58/2002).