Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-11-05

Outsourcing

Outsourcing może przybrać formę m.in. pracy tymczasowej lub zatrudnienia zewnętrznego.
Koncepcję zatrudnienia zewnętrznego wymyślono po to, aby osiągnąć ten sam efekt, co przy pracy tymczasowej (korzystanie z zewnętrznej siły roboczej), jednak bez ograniczeń płynących z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z tą ustawą, pracownik tymczasowy może wykonywać określone zadania u jednego pracodawcy tylko przez okres 12 miesięcy w ciągu trzech lat. Pracę tymczasową należy konsultować ze związkami zawodowymi i nie można z niej korzystać, jeżeli przedtem zwalniało się pracowników z przyczyn ich niedotyczących. Zresztą definicja pracy tymczasowej zawarta we wspomnianej ustawie jest bardzo wąska. Koncepcja zatrudnienia zewnętrznego oparta jest na założeniu, że jeżeli dane zadania nie mieszczą się w definicji pracy tymczasowej sformułowanej w ustawie, to w celu ich wykonywania można korzystać z pracowników zewnętrznych, nie stosując tej ustawy. Zatrudnienie zewnętrzne polega na przekazaniu przez wyspecjalizowaną agencję grupy swoich pracowników pracodawcy, który potrzebuje zewnętrznej siły roboczej. Pracownicy zatrudnieni są przez agencję, która jest ich formalnym pracodawcą. Oddani są następnie do dyspozycji pracodawcy, dla którego wykonują wyznaczone zadania. Konstrukcja jest analogiczna do pracy tymczasowej. Trzeba podkreślić, że nie ma jednolitego pojęcia zatrudnienia zewnętrznego. W każdym indywidualnym przypadku strony, tzn. agencja i pracodawca, który chce korzystać z outsourcingu, kształtują swój prawny stosunek zatrudnienia zewnętrznego konstruując umowę. Konstrukcji zatrudnienia zewnętrznego jest więc tak wiele jak umów w tym przedmiocie.
Przede wszystkim trzeba rozróżnić sytuację, w której pracownicy tymczasowi (zewnętrzni) podlegają nadzorowi korzystającego z ich usług przedsiębiorstwa oraz taką, w której wykonują zadania bez nadzoru tego przedsiębiorstwa. Jeżeli pracownicy mieliby wykonywać pracę pod kierownictwem przedsiębiorstwa korzystającego z ich usług, wówczas należy stosować pracę tymczasową. Jeżeli jej parametry nie mieszczą się w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, można stosować zatrudnienie zewnętrzne ze świadomością, że jest to konstrukcja dyskusyjna, i w naszych realiach uznawana nawet za nielegalną.
Dużo firm outsourcingowych korzysta z zatrudnienia zewnętrznego, pomimo tego, że takie zatrudnienie może być uznane za sprzeczne z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Celem samej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych było przede wszystkim zabezpieczenie praw pracowników tymczasowych (pracownik zewnętrzny nie jest pracownikiem tymczasowym). Stronami umowy o pracę (jaka musi być podpisana, jeśli wykonywana praca ma znamiona stosunku pracy, czyli jest wykonywana pod kierownictwem przełożonego, w określonym miejscu i czasie) są pracownicy tymczasowi i agencje pracy tymczasowej. Nie ma jednak pełnej swobody ustalania warunków pracy.
Porady prawne w tym zakresie udziela ekspert BIURA PRAWNEGO,
napisz! biuro@porada-prawna24.pl