Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2017-12-03

Regulamin

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w serwisie porada-prawna24.pl

Rozdział 1
Słowniczek Pojęć
§ 1
Regulamin – niniejszy akt regulujący sposób korzystania z serwisu porad prawnych 2. porada-prawna24.pl.pl,

Serwis – serwis porad prawnych porada-prawna24.pl, dostępny na stronie internetowej www.porada-prawna24.pl, www.pomoc-prawna24.pl, www.pomocprawna24.com.pl

Administrator – Kancelaria Adwokacka Marek Strzelecki, ul. Lubicz 24/1 w Krakowie, Filia Igołomia 293,

Użytkownik – osoba, korzystająca z usług Serwisu.
Rozdział 2
Rozstrzygnięcia Ogólne

§ 2
Regulamin określa warunki świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną a także sposób korzystania z Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem.
§ 3
Osoba zamawiająca wykonanie usługi oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu.
§ 4
Osoba zamawiająca wykonanie usługi wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych wraz z zamówieniem danych osobowych. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, i że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
§ 5
Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.
§ 6
Wykonawcą usług prawnych oferowanych w Serwisie jest Administrator, albo inny wskazany przez niego podmiot, działający pod bezpośrednim nadzorem Administratora.

Rozdział 3
Zasady korzystania z usług serwisu porada-prawna24.pl

§ 7
Poprzez Serwis Administrator świadczy na zasadach określonych w Regulaminie usługi prawne, wymienione w ofercie dostępnej na stronach Serwisu.
§ 8
Usługi świadczone przez Serwis są płatne z góry.
§ 9
1. W terminie 24 godzin od złożenia zapytania serwis dokona wyceny która zostanie przesłana użytkownikowi.

2. Porady prawne są udzielane w ciągu 24-72 godzin od stwierdzenia wpływu opłaty za usługę na koncie biura. Pisma procesowe oraz opinie oparte na analizie dokumentów realizowane są w terminie do 72 godzin.

3. Za zachowanie terminu uznaje się przesłanie w terminie 24 godzin prośby o uzupełnienie dokumentacji lub stanu faktycznego, koniecznych do rzetelnego wykonania usługi

4. W przypadku, gdy zakres usługi prawnej, oraz stopień komplikacji problemu przedstawionego do rozwiązania znacząco odbiega od wstępnych ustaleń, a w szczególności od przekazanych przez Użytkownika informacji, Administrator zaproponuje podwyższenie ceny lub wydłużenie terminu wykonania usługi. W przypadku, gdy Użytkownik na zmienione, zgodnie z punktem poprzedzającym, warunki wykonania usługi zgody nie wyrazi, wpłacona kwota podlega zwrotowi w całości na konto Użytkownika.
§ 10
1. Usługa może zostać opłacona poprzez przelew tradycyjny lub internetowy na wskazany w Serwisie numer konta bankowego Administratora . Opłacenie usługi może także nastąpić przy pomocy aplikacji płatności bezpośrednich DotPay.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie przez użytkownika tytułu przelewu w sposób nie pozwalający na jego identyfikację z wcześniejszym zapytaniem.

2. Fakturę potwierdzającej realizację usługi można odebrać w siedzibie Kancelarii. Jeżeli klient żąda przesłania faktury wówczas z góry pokrywa koszty przesyłki i informuje administratora o wybranej opcji dostawy.
O konieczności przesłania faktury należy poinformować pisemnie najpóźniej w terminie 7 dni od realizacji wpłaty

§ 11
1.W celu skorzystania z usługi należy wypełnić formularz dostępny na stronie Serwisu porada-prawna 24.pl.

2. Administrator przystępuje do dokonania wyceny usługi. Administrator przesyła Użytkownikowi informację o proponowanej cenie oraz w razie potrzeby o innych warunkach wykonania usługi. Brak informacji o wycenie i innych warunkach wykonania usługi w przeciągu 3 dni od przesłania wypełnionego formularza przez Użytkownika równoznaczny jest z niepodjęciem się przez Administratora wykonania usługi. Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione przez Administratora warunki wykonania usługi przez dokonanie wpłaty ustalonej ceny na konto Administratora lub przesłanie informacji na adres e-mail Administratora. Administrator przesyła Użytkownikowi informację o wykonaniu usługi wraz z jej materialnym efektem (np. sporządzona porada prawna, umowa, pismo procesowe), jeżeli charakter usługi tej możliwości nie wyklucza. W terminie 3 dni od dnia przesłania Użytkownikowi zrealizowanej usługi, Użytkownik jest uprawniony do zadania Administratorowi dodatkowych, bezpłatnych pytań związanych z przedmiotem wyświadczonej usługi, gdy zakres oraz stopień komplikacji problemu przedstawionego do rozwiązania znacząco nie odbiega od wstępnych ustaleń.
§ 12
W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, zgodnie z ustalonymi warunkami, Użytkownikowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi.

Rozdział 4
Zasady odpowiedzialności

§ 13
Odpowiedzialność serwisu ograniczona jest do trzykrotności kwoty wpłaconej przez użytkownika w przypadku stwierdzonej szkody poniesionej z winy administratora
§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
§ 15
Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.
§ 16
Korzystanie z usług Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych w związku z ich świadczeniem.

Rozdział 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@porada-prawna24.pl. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail. Reklamacji podlega termin wykonania usługi bądź niezgodność porady z obowiązującym stanem prawnym na dzień udzielenia porady i przedstawionym przez użytkownika stanem faktycznym. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła. Klient , którego reklamację uwzględniono może żądać zwrotu poniesionej opłaty za poradę. Klient zobowiązany jest w terminie 48 godzin wskazać sposób zwrotu opłaty za poradę i żądane dla tych celów dane pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji. środki za poradę zostaną zwrócone klientowi w terminie nie późniejszym 14 dni roboczych.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.
§ 19
Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.
§ 20
Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Użytkownik przesłał Administratorowi wypełniony formularz zlecenia. Jednakże w przypadku gdy od dnia przesłania formularza przez Użytkownika do dnia dokonania zapłaty za wykonanie usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zapłaty.