Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-08-11

Rękojmia za wady

chciałbym porady w następującej sprawie

Wczoraj (06.08.2008) zakupiłem oprogramowanie (MS office), zakup na firmę,
faktura VAT w sklepie fizycznym w warszawie, oprogramowanie miało formę
dwóch kopert, w jednej nośniki w drugiej licencja.

Wczoraj wieczorem (06.08.2009) przy próbie otwarcia koperty z licencja
stwierdziłem ze została ona wcześniej nacięta, w środku brakowało licencji,
nie zauważyłem tego w sklepie.

dziś rano(07.08.2009) zadzwoniłem do sklepu, w którym sprzedawca odmówił mi
przyjęcia reklamacji wadliwego produktu z sugestią, że próbuje ich oszukać
(zabrałem licencję i teraz chcę uzyskać drugą), napisałem maila z opisem
sytuacji i prośba o przyjęcie reklamacji i zastrzeżeniem, że w przypadku jej
nieuwzględnienia będę to zgłaszał na prokuraturę.

moje pytanie brzmi, jak wygląda moja sytuacja od strony prawnej (gdzie i w
jakiej formie to zgłaszać) i jakie mam szanse na otrzymanie licencji lub
zwrotu pieniędzy.

Sprawę można rozpatrywać dwutorowo. W zależności od przyjęcia czym był brak licencji, przy dokonanym przez Pana zakupie.

Po pierwsze ochronę zapewniają Panu przepisy kodeksu cywilnego. Są to przepisy o rękojmi i gwarancji. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Faktem jest, że sprzedane Panu oprogramowanie obarczone jest wadą fizyczną (brak określonego elementu, który składał się na całość- brak kodu, który jest dowodem posiadania licencjonowanego towaru).

Przytoczę kilka najważniejszych przepisów regulujących tą sprawę.

Przepisy o rękojmi:

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Art. 568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Przepisy o gwarancji:

Art. 577. § 1. W wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Ar. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Przepis art. 579 KC zawiera unormowanie kumulatywnego zbiegu roszczeń, przy którym przyjmuje się, że niedopuszczalne jest tworzenie roszczeń mieszanych („rękojmiano-gwarancyjnych”) i że dokonanie wyboru określonego roszczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia innych roszczeń wynikających z tej samej podstawy faktycznej (ujawnienia konkretnej wady), lecz tylko – pozostawienie ich „bez biegu” . Inne roszczenia stają się bezprzedmiotowe dopiero z chwilą zaspokojenia roszczenia wybranego – stąd względna „elastyczność” sytuacji, strony bowiem mogą uzgadniać modyfikację wyboru. Jest oczywiste, że w razie wystąpienia kolejnej wady wybór jest przez kupującego dokonywany „na nowo”.

Reasumując, wybór należy do Pana, chociaż korzystniejsze wydaję się skorzystanie przez Pana z rękojmi za wady fizyczne.
Jeżeli nie osiągnie Pan zamierzonego rezultatu w skutek postępowania reklamacyjnego sprawę należy wnieść do Sądu.

Po drugie ważny tez jest zupełnie inny aspekt tej sprawy, związany z odpowiedzialnością karną.

Bezprawne korzystanie z oprogramowania (tzn. bez licencji lub wbrew jej warunkom -np. instalowanie oprogramowania na większej liczbie stanowisk niż przewiduje to licencja), niedozwolona sprzedaż programu i ich podróbek oraz nabycie nielicencjonowanego oprogramowania wiąże się z odpowiedzialnością karną.
Posiadając takiego Office’a naraża się Pan na nieprzyjemności, dlatego też o tym wspomniałem.

Jeżeli chodzi o drugą stronę- sprzedawcę, jego sytuacja też nie jest komfortowa.

Zgodnie z art. 116 ust. ustawy o prawie autorskim Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Oprócz tego sprzedawca musi liczyć się z odpowiedzialnością cywilną.