Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-08-07

Słup telekomunikacyjny

1.czy na postawienie słupa potrzebne jest jakieś pozwolenie (nie są one trwale związane z gruntem to znaczy są bezpośrednio wkopane do ziemi -bez fundamentu) (czy wystarczy zgoda właściciela gruntu). 2.czy na zakopanie kabla potrzebne jest jakieś pozwolenie (czy wystarczy zgoda właściciela gruntu). Pomijamy tu fakt późniejszych roszczeń w przypadku uszkodzenia i nienaniesienia tego na mapy.

Szanowny Panie
Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 7 prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; a zgodnie z pkt 20 budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz budowa instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu ( pkt 27).;
Jednakże zgodnie z art. 30 ust 1 prawa budowlanego konieczne jest zgłoszenie właściwemu organowi budowy wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych oraz budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. W wypadku przyłączy zamiast zgłoszenia możliwe jest na podstawie art. 29 a prawa budowlanego co do budowy przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budowy stosuje się przepisy prawa energetycznego
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 prawa budowlanego, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
W konsekwencji nie jest wystarczająca zgoda właściciela nieruchomości, ale również istnieje obowiązek zgłoszenia staroście jako organowi architektoniczno – budowlanemu.