Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

W dniu 1 lipca 2009 r. zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Sąd ma obowiązek wezwać pełnomocnika przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych pisma a osoby, które przegrały sprawy z powodu błędów formalnych pisma, mogą wnosić o wznowienie postępowania.

Przedsiębiorcy byli bardzo rygorystycznie traktowani przez Sąd.

Jeżeli pismo wniesione przez przedsiębiorcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego
zawierało nawet najdrobniejsze braki to bez przeprowadzenia rozprawy i możliwości przedstawienia
swoich argumentów przedsiębiorca przegrywał sprawę. Sąd oddalał lub odrzucał pisma bez wezwania do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni i bez poinformowania o rodzaju braków.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość ponownego złożenia pozwu zawierającego braki, naprawienie braków w terminie siedmiu dni bez ryzyka, że przegra sprawę, tak jak jest to obecnie.

Przedsiębiorcy, którzy przegrali swoje sprawy na skutek odrzucenia ich pisma przez sąd bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych mnogą wnosić o wznowienie postępowania w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z art. 4171 kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z konstytucją, to strona może żądać jej naprawienia od Skarbu Państwa
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO