Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-10-27

Ulga meldunkowa

W roku 2007 wykupiłam od spółdzielni mieszkanie. W chwili obecnej chcę je
sprzedać. Zameldowana w tym lokalu byłam od października 1983 roku do marca
2009roku. Moje pytanie – czy będę musiała płacić podatek od sprzedaży, czy
też obejmuje Mnie ulga meldunkowa?

Szanowna Pani,

W omawianym przypadku nabyła pani jak zrozumiałem lokal w chwili przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa we własnościowe, czyli w 2007 roku. Potwierdza to zapewnię umowa zawarta w formie aktu notarialnego.

Do takiego stanu faktycznego będą miały zastosowanie przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1
stycznia 2007 roku do dnia 1 stycznia 2009 roku. Z punktu widzenia bowiem
prawa podatkowego bez znaczenia w tym przypadku jest data zbycia lokalu.
Najważniejsza jest DATA JEGO NABYCIA. Inny stan ustawy podatkowej
obowiązywał do 1 stycznia 2007 roku, inny pomiędzy 01.01.2007-01.01.2009, a
inny jest aktualnie od 1 stycznia 2009 roku.

Zasadą jest, że jeżeli do zbycia nieruchomości lub mieszkania nabytych po
1 stycznia 2007 r. dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia trzeba
zapłacić podatek. Wysokość podatku została ustalona na poziomie 19% od
uzyskanego dochodu ze zbycia (tj. kwoty uzyskanej ze zbycia pomniejszonej o
określone koszty). Możliwe jest więc uniknięcie podatku w przypadku, gdy
podatnik wstrzyma się ze sprzedażą nieruchomości do upływu pięciu lat od
nabycia (przy czym termin ten liczy się od końca roku, w którym nabyto
nieruchomość).
W Pani przypadku jest to pierwsza możliwość – poczekać 5 lat od
końca 2007 roku, czyli do 31 grudnia 2012 roku i dopiero wówczas zbyć ten
lokal. Jest to tak zwana ulga pięcioletnia.

Druga możliwość ulgi podatkowej, gdy lokal nabyto po 1 stycznia 2007 roku a
przed 1 stycznia 2009 roku to tak zwana ulga meldunkowa:
Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia podatku od
sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. wówczas, gdy
sprzedaż nastąpiła przed upływem pięcioletniego okresu. Dla skorzystania ze
zwolnienia wymagane jest jednak spełnienie kilku warunków.
Zwolnienie dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia jednego z poniższych:
1. budynku mieszkalnego lub jego części lub udziału w budynku,
2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w
takim lokalu,
3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału
w takim prawie,
4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w
takim prawie.

Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostaje forma w jakiej
podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości np. sprzedaż, zamiana itp.
– nie ma to wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia. Również forma
wcześniejszego nabycia zbywanej nieruchomości nie wpływa na stosowanie
ulgi.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w budynku lub
lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą
zbycia (stąd potoczna nazwa zwolnienia – ulga meldunkowa).

Przepisy nie wskazują momentu, od którego należy liczyć 12 miesięczny
okres zameldowania. Z ulgi meldunkowej mogą więc korzystać również
podatnicy, którzy byli zameldowani w zbywanej nieruchomości przed nabyciem
domu lub mieszkania. Do okresu tego należy również wliczać okres
zameldowania podatnika przed 1 stycznia 2007 r. (data wprowadzenia ulgi nie
ma tu znaczenia). Podkreślić jednak należy, że do skorzystania z ulgi
konieczne jest zameldowanie przez wskazany okres na pobyt stały. Meldunek
na pobyt czasowy, bez względu na długość jego trwania, nie uprawnia do ulgi
meldunkowej.

Istniał w praktyce spór pomiędzy Sądami administracyjnymi, a organami
podatkowymi czy można wliczyć do tego 12-to miesięcznego okresu
zameldowania okres sprzed nowelizacji ustawy podatkowej – czyli sprzed 1 stycznia 2007 roku. Tak samo sporne było to czy można do tego okresu wliczyć zameldowanie w tym lokalu mimo, iż nie było się jeszcze jego właścicielem.

Obecnie stanowisko Ministerstwa Finansów (od dnia 20 lutego 2008 r. wydana
została interpretacja nr. DD2/033/0557/SKT/07/1682), w której Ministerstwo
potwierdza, że do okresu zameldowania należy doliczać okres sprzed 1
stycznia 2007 r. oraz okres poprzedzający nabycie zbywanej nieruchomości.
Powołana interpretacja, kierowana do urzędów i izb skarbowych, eliminuje
wszelkie wątpliwości co do zakresu ulgi meldunkowej. Interpretacja powinna
być respektowana przez podległe organy podatkowe.
Aby skorzystać z ulgi trzeba w ciągu 14 dni od zbycia lokalu zawiadomić
właściwy dla swego miejsca zamieszkania organ podatkowy. Gdy tego w tych 14
dniach nie uczynią zbywcy lokalu to nie mają prawa do ulgi meldunkowej.

Reasumując, jeżeli przez okres 365 dni była pani zameldowana w tym lokalu (niezależnie od tego czy miało to miejsce przed wykupem lokalu czy po wykupie) to z mocy stanowiska Ministra Finansów i jego
interpretacji nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 MOŻE PANI ZBYĆ TEN LOKAL BEZ PODATKU!!!