Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Bardzo proszę państwa o poradę w następującej sprawie. Mój mąż okazał się człowiekiem nieodpowiedzialnym, kilkakrotnie zawiódł moje zaufanie dlatego postanowiliśmy wspólnie, że dom będzie należał tylko do mnie. Dlatego moje pytanie w jaki sposób to zrobić. Bardziej interesuje mnie umowa u notariusza niż w sądzie. Jakie są koszty z tym związane interesuje mnie to gdyż aktualnie nie pracuję a wiem, że są to bardzo wysokie kwoty. Sprawa wygląda następująco; Jesteśmy małżeństwem od 2002r.Nie mieliśmy spisanej intercyzy. W 2003r.zakupiliśmy działkę, którą zapisaliśmy u notariusza na nas oboje. Działkę kupiliśmy za 60 000 teraz warta jest 400 000. Postawiliśmy na niej dom oraz garaż Dom jest wart ok.800 000 jest jeszcze nie oddany do użytku dopiero składamy dokumenty. Czy wystarczy przepisać samą działkę czy jest to bardziej skomplikowane. Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziękuję

Szanowna Pani,

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego pragnę wyjaśnić, iż stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy.

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.”

Zachodzi zatem domniemanie majątku wspólnego. Wyjątki od tej zasady zostały zawarte w art. 33 kro, który stanowi:
„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Zgodnie ze wskazanym art. 31 kro od momentu zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa. Nie powstanie w razie zawarcia intercyzy.
Jeżeli natomiast już powstała ta wspólność to aby dzielić majątek – konieczne jest uprzednio powstanie pomiędzy Wami ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ.
W przypadku rozwodu powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Może ona powstać także w małżeństwie – także gdy zawrzecie umowę notarialną o rozdzielności albo zapadnie wyrok sądowy (sądu rejonowego) w tym przedmiocie.
Od momentu rozdzielności majątkowej przestaje obowiązywać wspólność ustawowa wprowadzona art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro).

Dlatego w pierwszej kolejności doradzam zawarcie UMOWY O ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ U NOTARIUSZA (KOSZT MAKS. 400 ZŁ). Powstanie rozdzielność umożliwiająca podział majątku.

Podział majątku obejmujący nieruchomość (po powstaniu rozdzielności) – możliwy jest w sądzie, albo u notariusza.

Podział majątku wspólnego w formie umowy (aktu notarialnego).
Małżonkowie muszą być jednak zgodni co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaka jest wartość poszczególnych jego części, a także co do sposobu podziału.
Taki sposób podziału majątku pozwala na oszczędność czasu. Strony dzielące wspólny majątek nie mają obowiązku dokonywania wyceny u rzeczoznawcy majątkowego. Notariusz sporządza akt notarialny, zawierający umowę odpowiadającą woli byłych małżonków i czuwania, by nie doszło do naruszenia przepisów prawa. Podział dotyczy tylko przedmiotów objętych wspólnością małżonków.
Wydatki związane z podziałem majątku wspólnego w akcie notarialnym, to przede wszystkim wynagrodzenie notariusza. Zależy ono od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Od usług notarialnych (wynagrodzenia notariusza) obowiązuje 22-procentowy VAT, który obciąża klienta. Jeżeli podział dotyczy nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu objęte księgą wieczystą, konieczne będzie zatem uiszczenie opłaty sądowej od wpisu nabywcy w tej księdze.
W przypadku podziału notarialnego koszt ten (tak zwana taksa notarialna) wyniósłby 5170 zł plus 22% Vat = 6307 złotych. Oraz 70 zł za wpis do KW.

Gdyby małżonek podarował pani swój udział w tej nieruchomości to taksa notarialna wyniosłaby 1585 + Vat= 1933,70 zł. ((tutaj jest to połowa taksy, bo jesteście w I gr podatkowej).

Ja natomiast polecam ZGODNY PODZIAŁ SĄDOWY.
Jaka jest kolejność działań sądu:
– po pierwsze ustala jaka jest masa majątkowa. co wchodzi do waszego majątku wspólnego.
– po drugie ustala, czy małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym
– po trzecie zapoznaje się z wnioskami stron co do sposobu podziału majątku.
– po czwarte dzieli majątek i zasądza ewentualne dopłaty lub spłaty
– po piąte orzeka o kosztach postępowania.

Koszt zgodnego wniosku o podział majątku do sadu to zaledwie 300 zł opłaty sądowej. Jeśli będzie to zgodny wniosek o przyznanie w całości pani tego majątku (bez spłaty dla męża) to sąd jest nim związany. Należy pamiętać, aby złożyć po wydaniu prze sąd prawomocnego postanowienia oświadczenia do Urzędu Skarbowego. Jest to warunek niepłacenia podatku.