Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-04-16

Windykacja należności

W jaki sposób wierzyciel może skłonić dłużnika do zapłaty wymagalnych pieniędzy? Wierzyciel może dążyć do polubownego, pozasądowego i szybkiego odzyskania swoich pieniędzy, zapłaty faktury, zwrotu pożyczki lub może zdecydować się na proces sądowy i postępowanie egzekucyjne. 

Wierzyciel może wezwać pisemnie dłużnika do zapłaty i negocjować sposobu i termin zapłaty poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty długu. Należy nim pouczyć dłużnika, iż w razie bezskuteczności naszych działań sprawa zostanie
skierowana na drogę sądową.
Problem może stanowić doręczenie przedsądowego wezwania do zapłaty wysłanego dłużnikowi. jednakże dłużnik nie uchyli się od odpowiedzialności nie odbierając pism. Pismo uważa się urzędowo za doręczone, jeżeli było dwukrotnie awizowane przez pocztę i nieodebrane przez adresata.

Jeżeli strony nie są w stanie porozumieć się co do sposobu i terminu zapłaty należności, wierzyciel powinien przygotować i złożyć pozew do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty a następnie skierować wniosek egzekucyjny do wybranej kancelarii komorniczej.

Jeżeli dłużnik nie podejmie sądowego nakazu zapłaty i powróci on niedoręczony do sądu to zgodnie z dopełnionym obowiązkiem dwukrotnego awizowania stanie się tytułem wykonawczym, czyli uprawomocni się.

Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO