Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-10-07

Występek chuligański

Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Definicja legalna występku o charakterze chuligańskim została zamieszczona w art. 115 § 21 polskiego Kodeksu karnego, wprowadzonym do Kodeksu karnego przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648) z mocą obowiązującą od 12 marca 2007.
Jeżeli czyn wypełnia znamiona występku o charakterze chuligańskim to następuje obligatoryjne podwyższenie wymiaru kary polegające na zwiększeniu jej o połowę. Np. w art. 288 kodeksu karnego uregulowany jest występek zniszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat. Jeżeli zniszczenie mienia będzie zakwalifikowane jako chuligańskie – gdy, X pod wpływem alkoholu zniszczy wystawę sklepową, wówczas zagrożenie karą będzie wynosić od 3 miesięcy do 7,5 roku pozbawienia wolności.
Ponadto przepisy przewidują konieczność orzeczenia nawiązki dla pokrzywdzonego. Sąd nie może odstąpić od wymierzenia kary oskarżonemu. Zawieszenie wykonania kary wobec sprawcy występku chuligańskiego może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Chuligański charakter czynu stanowi samodzielną podstawę stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przyspieszonym, czyli nie musi istnieć obawa, że sprawca będzie się ukrywał, uciekał, nakłaniał do fałszywych zeznań, znana jest jego tożsamość, a mimo to może sąd postanowić o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
Sąd może w wyjątkowych wypadkach odstąpić od orzeczenia kary wobec osoby która popełniła czyn chuligański stwierdzając, iż oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu i jest winny jego popełnienia, ale nie skazuje go, bo cele kary zostaną spełnione, jeżeli zastosuje się tylko środek karny, np. grzywnę. W wypadku sprawców występków chuligańskich sąd będzie musiał oskarżonego skazać, jeśli uzna, że jest winnym zarzucanego mu przestępstwa.

Chcesz uzyskać poradę prawną eksperta? napisz biuro@porada-prawna24.pl