Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-04-03

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Cudzoziemiec ma obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości lub udziałów, akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Polsce.
O takie zezwolenie należy się ubiegać u ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Informacje, które powinny znaleźć się we wniosku określa ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. W postępowaniu trzeba przede wszystkim wykazać, iż zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z RP. Konieczne będzie również przedstawienie innych dokumentów m.in. zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży, uzyskanie odpisu księgi wieczystej, wypisu rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami, zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych należności budżetowych, itp.