Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-10-21

Zmiana ośmieszającego nazwiska

Witam Państwa serdecznie. Zwracam sie w sprawie związanej ze zmianą nazwiska, które jest ośmieszające. Chodzi mi o bliska dla mnie osobę. Chłopak bardzo chciałby zmienić nazwisko. Problem w tym, ze oboje nie wiemy czy będzie to możliwe.

Szanowna pani,

  1. Podstawa prawna wniosku o zmianę imienia lub nazwiska zawarta jest w art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2008 r. Nr 220 poz. 1414).
  2. Kierownik właściwego Urzędu Stanu Cywilnego uwzględni wniosek wyłącznie z ważnych powodów. Powodem takim jest imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, potrzeba zmiany na imię lub nazwisko używane, sytuacja gdy imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione, lub też zmiana na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Nie są to jedyne przesłanki, mogą być też inne, ważne powody.
  3. Należy odróżnić sytuację, w której osoba po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie, na podstawie art. 59 kro chce powrócić do nazwiska używanego przed zmianą wskutek zawartego małżeństwa. W tym przypadku rozwiedziony małżonek składa w terminie 3 miesięcy oświadczenie o powrocie do nazwiska a nie wniosek na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
  4. W każdym przypadku należy udowodnić, że spełnione są przesłanki uzasadniające zmianę imienia czy nazwiska. W tym zakresie bani bliski powinien wskazać konkretne przypadki z jego życia sąsiedzkiego, życia zawodowego, życia szkolnego. Należy wskazać w tych konkretnych sytuacjach życiowych dlaczego i jak jest wyśmiewany i dlaczego oraz jak to wpływa na jego konkretne sytuacje w życiu rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym i szkolnym. O podanie tych sytuacji będę prosił w pytaniach poprzedzających sporządzenie pisma dla państwa. Należy wskazać na jakie nazwisko chciałby zmienić (najlepiej rodowe jego matki – wówczas nie będzie żadnych podejrzeń o stronniczość lub interesowność). W większości przypadków spotykałem się ze zmianą nazwiska na nazwisko rodowe matki i takie wnioski były uwzględniane. W myśl ustawy, zmiana rozumiana jest zarówno jako zmiana pisowni, jak i nadanie jej właściwej dla rodzaju żeńskiego lub męskiego, oraz zmiana na zupełnie inne. Wniosek można składać, gdy nosimy nazwisko (lub imię) ośmieszające i nie licujące z godnością człowieka, używamy innego niż to, które mamy w dowodzie osobistym, chcemy nosić je na prawa innego państwa, którego obywatelstwo też posiadamy lub naszym celem jest wrócić do tego, które zostało nam zmienione.
  5. Wniosek składa się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, który wydaje decyzję – art. 12 ustawy. Do wniosku, zależnie od przypadku, dołączyć należy odpowiednie dokumenty, takie jak: odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa czy odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli zmiana rozciąga się również na nie. Cała procedura trwa około miesiąca.
  6. Złożenie wniosku obarczone jest opłata skarbową w kwocie 37 złotych.