PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Alimenty od dalszej rodziny

Występuję w imieniu dalszej mojej rodziny – niemającej dostępu do porady prawnej. Proszę w ich imieniu o pomoc prawną. Przed śmiercią matka płaciła alimenty wnuczce za syna, który zaginął kilka lat temu bez śladu. Przed paru miesiącami ta matka zmarła. Sąd na posiedzeniu niejawnym postanowił ustanowić kuratora dla doręczeń nieznanego z miejsca pobytu oraz kuratora dla tego syna tj. córkę zmarłej i jednocześnie siostrę jej syna. Córka otrzymała wezwanie do sądu na dzień w sprawie "z powództwa małoletniej... reprezentowanej przez matkę .... przeciwko… (tutaj nazwisko syna, brata i ojca dziecka) o podwyższenie alimentów. Moja rodzina prosi o pomoc, gdyż obawia się, że będzie musiała płacić alimenty te, które płaciła matka i to jeszcze podwyższone. Dziękuję za zapoznanie się ze sprawą
Władysław 

Szanowny Panie Władysławie,
Na wstępie pragnę Pana uspokoić, gdyż obawy pańskiej rodziny są niepotrzebne! Otóż:
1. obowiązek alimentacyjny jest uregulowany w przepisach Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 133 §1 kro rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych na dziecko – tak długo jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Tak ukształtowany obowiązek ciąży jedynie na rodzicu. Stosownie bowiem do przepisów art. 133 §2 w innych wypadkach dziecko może domagać się od rodzica alimentów tylko gdy jest w niedostatku (chodzi tu o taką sytuację, gdy dziecko zakończyło kształcenie i jest bez pracy – wówczas musi wykazać niedostatek, aby dostać od rodzica alimenty.)

2. jeżeli chodzi o alimenty w innej relacji, aniżeli dziecko-rodzic to ZAWSZE dziecko musi wykazać, że jest w niedostatku. Niedostatek nie jest pojęciem określonym ściśle, ale Sąd Najwyższy wypracował wytyczne, z których wynika, iż niedostatek to sytuacja, gdy osoba nie posada żadnego dochodu w sposób przez siebie niezawiniony (np. pełnoletnia osoba ma orzeczenie inwalidzkie (II gr) - ale nie ma prawa do renty, bo - nie ma wymaganego okresu składkowego).

3. Inna sytuacją jest taka, gdy żyje ojciec, który winien płacić na dziecko alimenty, ale egzekucja komornicza alimentów jest bezskuteczna, albo jest nieznany z miejsca pobytu. W takim wypadku zgodnie z Kodeksem powstaje obowiązek alimentacyjny po stronie dalszych krewnych – DLATEGO babcia małoletniego dziecka płaciła alimenty na podstawie art. Art. 132 kro, który stanowi:
„ Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”.

Poza jednak babką dziecka NIKT z pana rodziny nie będzie płacił tych alimentów dlatego że istnieje art. 128KRO, który stanowi:
„ Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”
z tego przepisu wynika, iż tylko krewni dziecka w linii prostej (wstępni -ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek, oraz zstępni- syn, córka, wnuki, prawnuki, itd.) mają obowiązek alimentować tą dziewczynkę. Dodatkowo taki obowiązek ma tylko jej rodzeństwo zgodnie z art. 128 kro.

Mam nadzieje, że uspokoiłem Pana rodzinę. Wyjaśnię jaszcze zasadność ustanowienia kuratora. Otóż aby proces sądowy mógł się toczyć to każda ze stron musi występować w procesie (być na rozprawie, mieć doręczone pisma). Bez ustanowienia kuratora Sąd nie wyda wyroku zasadzającego alimenty alimentacyjnego. Wyrok jest jej matce potrzebny, aby złożyć go u komornika celem wszczęcia egzekucji. Gdy ona będzie nieskuteczna ponieważ komornik stwierdzi iż nie może tych alimentów wyegzekwować od zaginionego ojca dziecka, wówczas matka może zwrócić się do właściwego urzędu gminy, która od października 2008 roku wypłaca świadczenia pieniężne na podstawie nowej ustawy o funduszu alimentacyjnym w zastępstwie zaginionych dłużników alimentacyjnych, a potem ich ściga o zwrot.

5. Instytucja kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu służy TYLKO temu aby proces się mógł odbyć i by ta dziewczynka miła zasądzone od SWEGO OJCA (tylko) alimenty. Siostra zaginionego (kurator) nie powinna się obawiać rozprawy. Nie odpowiada bowiem za długi brata.

biuro porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków