PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie;
Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować
do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła
(przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała
pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie
powiadomiła go o tym fakcie ani kierowniczka zmiany. Żona ma dokument od lekarza
ginekologa, że korzystała z porady w tym samym dniu wieczorem. Kierownik sklepu zagroził
jej zwolnieniem dyscyplinarnym (!), lecz odłożył sprawę "po świętach". Być może będzie
chciał dać małżonce wypowiedzenie za porozumieniem stron. Jak się zachować i ew. jakie
mamy szanse w sądzie? Żona jest sumienną pracownicą i nic innego kierownik nie może jej
zarzucić.
Pozdrawiam gorąco.

Szanowny Panie,
Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech
sytuacjach. Są nimi: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków
pracowniczych, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa,
które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go oraz zawiniona utrata uprawnień koniecznych do
wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku.
Z treści wiadomości rozumiem iż nie może tu mieć miejsca podstawa polegająca na
popełnieniu przestępstwa ani zawiniona utrata uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy.
Aby móc zakwalifikować zachowania pracownika, jako ciężkie naruszenie obowiązków
pracowniczych konieczne jest, aby naruszenie było zawinione a przynajmniej, aby
zachowanie pracownika cechowało rażące niedbalstwo.
Przykładami ciężkiego naruszenia obowiązków, które zgodnie z orzecznictwem Sądu
Najwyższego uzasadniają zastosowanie wobec pracownika zwolnienia dyscyplinarnego są m.in.
spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się w stanie nietrzeźwości w pracy,
nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika, zakłócanie spokoju i porządku w miejscu
pracy, lekceważące i aroganckie wypowiedzi wobec pełnomocnika pracodawcy, bezpodstawna
odmowa wykonania polecenia pracodawcy dotyczącego pracy, samowolne zabranie dokumentów
należących do pracodawcy czy naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez
pracownika odpowiedzialnego za ich przestrzeganie.

Wskazane przykładowe zachowania pracownika zakładają iż musi po stronie pracownika
zachodzić wina umyślna – a minimalnie wina nieumyślna (w swej postaci zwanej rażącym
niedbalstwem). Nie wystarcza tu zwykłe niedbalstwo.

Nie może tu być mowy o tym, iż Pana żona w ogóle dokonała zawinionego naruszenia
obowiązków pracowniczych. Mianowicie po pierwsze uzyskała pozwolenie przełożonego. Po
drugie zachorowała i posiada potwierdzenie w postaci dokumentacji leczenia
ginekologicznego.

Jeżeli szef może mieć do kogoś pretensje to tylko do przełożonej pana żony, która
reprezentuje właściciela i zarządza personelem. Za to posiada wyższe uposażenie. Bierze
jednak na siebie odpowiedzialność za te decyzje.

Na pewno, jeżeli otrzyma pana żona pismo rozwiązujące umowę w trybie art. 52 kp to
koniecznie należy odwołać się do sadu. Gdyby potrzebowała pana żona pomocy w
sformułowaniu odwołania do sądu pracy to mogę takie odwołanie napisać.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to musi pan wiedzieć, iż
jest to ZGODNE OŚWIADCZENIE WOLI OBU STRON stosunku pracy. Nie może on zatem do tego Pana
żony przymusić. Gdy takie porozumienie ona podpisze to dużo traci. Po pierwsze traci
przez 3 m-ce zasiłek dla bezrobotnych oraz wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.
Jeśli pracuje tam do 6 m-cy to wynosi ono 1 mc,
pomiędzy 6 m-cy, a 3 lata wynosi 2 m-ce,
a powyżej 3 lat pracy u niego – wypowiedzenie wynosi 3 m-ce.

Z poważaniem,

www.porada-prawna24.pl

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków