PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Działalność gospodarcza ubezpieczonego w KRUS

Mam szereg pytań odnośnie założenia działalności gospodarczej na osobę pracującą w gospodarstwie rolnym.
Jakie dokumenty są potrzebne, czy są jakieś ograniczenia (dochody), jeżeli przekroczony jest jakiś dochód z działalności to co z ubezpieczeniem KRUS. Na początek najlepiej jaką formę opodatkowania przyjąć, jeżeli działalność ma być jedno osobowa i wszystkie prace jakie mają być wykonywane będą zlecane innym podmiotom. Prace które będą zlecane, będą wykonywane w różnych miejscach więc gdzie ma być siedziba firmy. Z podmiotami które mają wykonywać te prace zlecone najlepiej jaką umowę podpisywać. Osoba, na którą będzie działalność chce mieć pełnomocnika, żeby wszystkie rzeczy związane z tą działalnością on regulował - co ma zawierać takie pełnomocnictwo.

Szanowny panie,
Aby zarejestrować działalność gospodarcza musi pan po pierwsze zgłosić się do Urzędu Gminy swego miejsca stałego zameldowania. Tam składa pan 2 stronicowy i wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na druku EDG-1 (można go ściągnąć z Internetu).
W tym wniosku podaje Pan według Polskiej Klasyfikacji Działalności kody oznaczające działalność wykonywana przez Pana. Podaje Pan dane osoby prowadzącej, nazwę podmiotu gospodarczego (firmy) oraz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jako miejsce prowadzenia działalności poda Pan TEREN CAŁEGO KRAJU, jeśli będą to umowy zlecenia (umowy o roboty budowlane) w różnych częściach kraju.
Natomiast czymś innym jest siedziba firmy (to miejsce, gdzie jest biuro firmy – gdzie są np. przechowywane dokumenty firmowe).
Pana wniosek jest przesyłany do Urzędu Statystycznego, ZUS-u i Urzędu Skarbowego przez Pana gminę. Z urzędu Gminy otrzymuje Pan od razu w drodze decyzji wpis do ewidencji działalności gospodarczej w pana gminie.

W następnej kolejności oczekuje Pan następnie na otrzymanie z Urzędu Statystycznego zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. W międzyczasie doradzam, aby złożył pan w Urzędzie skarbowym wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP (będzie potrzebny w banku do założenia rachunku i w KRUS).

Wraz z decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeniem o numerze Regon i potwierdzeniem nadanego numeru NIP udaje się Pan do dowolnego banku i zawiera pan umowę firmowego rachunku bankowego.

Kolejna rzecz to wyrobienie pieczątki firmowej. (najlepiej, aby oprócz danych firmy i adresu znalazł się tam NIP i REGON.

Z decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeniem Regon, numerem NIP, pieczątka oraz danymi odnośnie rachunku bankowego udaje się Pan do Urzędu skarbowego i dokonuje zgłoszenia sposobu opodatkowania swej działalności.

W związku z faktem, iż roboty jakie ma wykonywać firma to usługi, ale nie wykonywane osobiście, lecz zlecane innym podmiotom to będą duże wydatki (nakłady).

Przepisy przewidują 4 możliwości opodatkowanie:
skalę podatkową,
podatek liniowy
ryczałt oraz
kartę podatkową.
Najlepsza forma będzie uzależniona od tego co Pan zamierza robić i jakie będą przy tym koszty. W przypadku skali- to 18-32 proc. podatku, ale jest możliwość skorzystania z ulg np. na dzieci i innych przywilejów np. rozliczenie z małżonkiem, księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, możliwość pomniejszania przychodu o koszty działalności.
Stawka liniowa natomiast to 19 proc. Podatek, bez ulg i przywilejów, ale istnieje możliwość pomniejszania przychodu o koszty działalności (to moim zdaniem najlepsza forma, gdy mamy duże udokumentowane koszty – rachunki lub faktury od naszych podwykonawców)
Ryczałt to najprostsza ewidencja, ale nie można w nim odliczyć firmowych kosztów. Natomiast czwarty wariant to karta-podatek w stałej wysokości niezależnie od przychodów, ale nie można w niej odliczyć kosztów, pozwala na najprostszą ewidencję i najmniej w niej formalności.
Reasumując, jeśli przewiduje Pan duże koszty działalności co zdaje się mieć zastosowanie w pana sytuacji, ponieważ będzie pan zlecał prace lub i wysokie dochody to sugeruje wybór stawki liniowej, ponieważ może pan pomniejszać przychód o koszty (wypłaty dla podwykonawców). Np. zarobi pan 100 000 zł, a zapłaci podwykonawców 70 000 zł to płaci Pan 19% podatek od tych 30 000 zł. Dodatkowo przy takiej jak Pana firma można w koszty wrzucić wszystko co da się uzasadnić iż jest potrzebne do prowadzenia firmy i powiększania zysku (materiały, paliwo, pojazdy, reklama, telefony, rachunki za utrzymanie biura).
Skala również ma tę możliwość ale w tej sytuacji ryzykuje Pan przy uzyskaniu większego dochodu nawet o kilka złotych niż pierwszy próg podatkowy - ze przeskoczy pan do kolejnego progu podatkowego (z 18 do 30 %).

Natomiast Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników:
Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248), od 24 sierpnia 2005 r. zostały dokonane zmiany dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione do pozostania w ubezpieczeniu rolniczym przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. W szczególności z jej przepisów wynika, iż dla możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie ma znaczenia forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej równocześnie z działalnością rolniczą.
Obecnie, na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności,
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

ale proszę pamiętać, że niezachowanie tego terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik rozpoczął wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczął współpracę przy prowadzeniu tej działalności.

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej (za 2008 r. wynosiła ona 2.755 zł, za rok 2009 wynosi 2.835 zł).

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa w pkt 2)

UWAGA!

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za poprzedni rok podatkowy. Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć w KRUS zaświadczenie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego kwartału.
ta kwota podatku, o której wyżej mowa, zwana "roczną kwotą graniczną", podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; w drodze obwieszczenia.
Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

Tak więc aby nadal pozostawać w ubezpieczeniu rolniczym najważniejsze aby pilnować czy roczny podatek (czyli kwota jaka należy wpłacić do US) nie przekroczyła tej wartości granicznej.!!!

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo do reprezentowania teścia to jako załącznik zamieszczam wzór.

Jeżeli chodzi o rodzaj umowy jaka chce Pan podpisywać z podwykonawcami to wszystko zależy od tego czy chce pan mieć nad nimi nadzór czy też nie. Podejrzewam że nie bo wówczas musiałaby być to umowa o prace. Najlepsza dla pana będzie umowa o dzieło, bo wówczas pan płaci za finalny efekt umowy (np. za ogrodzenie), którego warunki określicie w specyfikacji zamówienia, a Pana nie interesuje jakim siłami zrobi to podwykonawca, byleby było wykonane zgodnie z zasadami sztuki, żeby było zgodne z projektem oraz w terminie.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków