PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Działania komornika

Mój mąż ma zaległe alimenty, obecnie zostało mu do spłaty ok.3500 z odsetkami. ma zajęte wynagrodzenie przez komornika i ten dług jest systematycznie spłacany. aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci, sama dostałabym tylko na 1 dziecko, bo mam potrącony podatek ok.1400zł.z mężem wystarczyło na 2 dzieci oraz odpis za Internet. zaznaczam, że dzieci ja wychowuję i płacę rachunki za Internet. problem mój polega na tym, że jak się rozliczyłam z mężem to cały zwrot tej ulgi zabrał z urzędu skarbowego komornik na poczet zaległości męża
pytam, dlaczego komornik zabrał pieniądze, które przeznaczone są na wychowanie dzieci? Przecież większa połowa podatku była z moich zarobków. Ja płacę rachunki, ja wychowuję. Mąż ma również obecne alimenty, które płaci. Proszę mi napisać, czy komornik postąpił zgodnie z prawem i czy mam szansę odzyskać ten zwrot od komornika, bo czuję się bardzo pokrzywdzona, dzieci również. Maria

Szanowna Pani,
Po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji Pani rodziny uprzejmie wyjaśniam, że służy pani oraz pani mężowi ochrona przewidziana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz w prawie bankowym.

Zgodnie z art. 54 ustawy prawo bankowe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) są wolne od zajęcia do sumy trzymiesięcznego wynagrodzenia. Potwierdza to treść przepisu:
„Art. 54. 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.”
Przytoczony przepis ma zastosowanie w sytuacji gdyby rachunek należał wyłącznie do męża.

Ponad to Pani jako małżonce dłużnika służy ochrona przewidziana w art. 8912 § 1 kpc „Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.
§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.”

W oparciu o sytuacje pierwsza małżonkowi służy w terminie 7 dni od zajęcia skarga na czynności komornika, według następującego przepisu:
„Art. 767. [Skarga na czynności komornika] § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.
§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.”
Z kolei Pani zgodnie z przepisem art. 840 kpc w związku z art. 8912 § 2 kpc służy w terminie 1 miesiąca od zajęcia powództwo przeciw egzekucyjne opisane w art. 841 §1 kpc, który mówi:
„Art. 841. [Powództwo o zwolnienie od egzekucji] § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków