PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

e-podpis

Posługiwanie się e-podpisem w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niedopuszczalne - wynika z analizy orzecznictwa sądowego.

Podpis elektroniczny ma ułatwiać życie podatnikom i obywatelom. Zgodnie z informacjami podawanymi przez centra certyfikacji, które wydają m.in. bezpieczne e-podpisy z kwalifikowanym certyfikatem, cechą certyfikatu kwalifikowanego jest gwarancja prawna zrównania takiego certyfikatu z podpisem odręcznym. Takie przepisy pozwalają więc podpisywać deklaracje podatkowe podpisem elektronicznym lub informacje składane w ZUS. Jak się jednak okazuje, podpisem elektronicznym, nawet tym z kwalifikowanym certyfikatem, nie można podpisać zażalenia na postanowienie sądu administracyjnego.
Jak wynika z jednego z najnowszych postanowień NSA (sygn. akt I OZ 673/08, postanowienie prawomocne) oraz postanowienia WSA w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 1125/05, nieprawomocne) posługiwanie się podpisem elektronicznym w postępowaniu sądowym jest niedopuszczalne. Rodzi to dla firm, które wnoszą np. zażalenia na postanowienie sądu, poważne konsekwencje.
Oznacza to bowiem, że jedynie podpisanie zażalenia podpisem własnoręcznym posiada moc prawną. Podpisanie dokumentu e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem spowoduje, że sąd wezwie skarżącego do usunięcia braków formalnych przez złożenie podpisu przez osoby uprawnione. Jeśli zażalenie zostanie podpisane e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, to skarżący lub jego pełnomocnik naraża się na odrzucenie pisma ze względu na braki formalne. Konsekwencje odrzucenia pisma mogą być bardzo poważne dla skarżącego, ponieważ traci on możliwość odwołania się od postanowienia sądu
Sądy administracyjne, które nie uznają pism podpisanych e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, wyjaśniają, że podpis elektroniczny nie jest podpisem, o którym mowa w art. 46 par. 1 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Zgodnie z nim każde pismo strony powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.
Zdaniem NSA przepisy ustawy o podpisie elektronicznym nie mają zastosowania do podpisywania pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Naczelny Sąd Administracyjny dowodzi, że przepis odsyła do ustaw szczegółowych, które dopuszczają posługiwanie się podpisem elektronicznym w określonych sytuacjach, ponieważ w polskim prawie nie ma przepisu, który generalnie zrównywałby podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Wśród ustaw dopuszczających stosowanie e-podpisu znajdują się np. kodeks cywilny i kodeks postępowania administracyjnego. NSA podkreśla jednak, że przepisy te dotyczą wyłącznie zakresu, jaki reguluje dana ustawa. W p.p.s.a. natomiast nie ma odpowiednika art. 60 i art. 78 par. 2 k.c. oraz art. 57 par. 1 i art. 63 par. 3a k.p.a. Co więcej, w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pojęcie podpis elektroniczny w ogóle się nie pojawia.

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków