PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Egzekucja komornicza

proszę o poradę prawną w sytuacji kiedy dostałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania
egzekucyjnego a o sprawie w ogóle nie wiedziałem sprawa odbyła się na posiedzeniu sadu
bez udziału zainteresowanego sprawdzałem jak do tego doszło to w aktach sadowych
zawiadomienia były bez podpisu i do mnie nie dotarły do sadu zostały zwrócone przez
pocztę bez podpisu tak ,że o sprawie w ogóle nie wiedziałem .Jak wstrzymać egzekucję
komorniczą

Szanowny panie,
Komornik w pełni legalnie wszczął egzekucję skoro jest wyrok sądowy zasądzający określona
kwotę od Pana. Tutaj skarżenie postanowienia komornika jest bezcelowe i będzie
nieskuteczne. Ponieważ sąd oceniałby tylko czy komornik miał czy nie miłą prawa wszcząć
egzekucji. Komornik jednak miał prawo, bo wierzyciel dostarczył mu wyrok sądu.

W tym momencie doradzałbym złożyć skargę o wznowienie postępowania zakończonego
prawomocnym wyrokiem. Zgodnie z art. 401 kodeksu postępowania cywilnego można żądać
wznowienia postępowania z powodu nieważności:
1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia
wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się
wyłączenia;
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie
reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności
działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku
niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo
strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Pana właśnie dotyczy art. 401 pkt 2 kpc. Chodzi tu o to, że niedoręczenie Panu wezwania
spowodowało, iż został pan pozbawiony możności działania. To działanie polegałoby na
ewentualnym stawiennictwie i żądaniu oddalenia powództwa (z uwagi na konkretne
okoliczności pana stanu faktycznego).

Skargę o wznowienie wnosi się do sądu, który wydał wyrok. Należy to zrobić w
nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do wznowienia. U Pana było
to doręczenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej. Art. 407. § 1. „Skargę o
wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym
strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności
działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się
strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.”

Zgodnie z art. 409 kpc Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie,
okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o
uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.
Musi pan zatem szczegółowo opisać w jakiej sprawie domaga się pan wznowienia, jaki jest
wartość przedmiotu sporu, kto jest pozwanym i jaka jest jego siedziba, uzasadnić dlaczego
został pan pozbawiony możności aktywnego działania w procesie i uprawdopodobnić to –
wykazać że nie zostało panu skutecznie doręczone wezwanie na rozprawę i nie wiedział pan
o wyroku więc nie mógł go zaskarżyć.

Zgodnie z art. 730 kpc może pan domagać się zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie
postępowania egzekucyjnego. Takie żądanie należy zamieścić w treści skargi o wznowienie.
Taki wniosek to jedyna aktualnie możliwość wstrzymania działań komornika sądowego.

II.
Istniała również druga możliwość – złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia
środka odwoławczego od wyroku (apelacji albo sprzeciwu od nakazu zapłaty). Wskazuje że
istniała gdyż taki wniosek zgodnie z art. 169 §1 składa się w terminie tygodnia od
ustania przyczyny uchybienia terminu oraz zgodnie z art. 169 §4 – przywrócenie terminu po
upływie 1 roku od jego uchybienia możliwe jest tylko wyjątkowo (co w orzecznictwie
sądowym oznacza prawie nigdy).
Dla Pan ta data ustania przyczyny uchybienia to dzień w którym dowiedział się Pan o
wyroku – za zatem dzień kiedy otrzymał Pan postanowienie komornika o wszczęciu
postępowania egzekucyjnego.
To postępowanie jest prostsze aniżeli wznowienie postępowania – ale nie podaje mi Pan czy
od daty doręczenia postanowienia komornika minął tydzień czy nie.

Jeśli nie minął termin to trzeba pilnie złożyć taki wniosek – wraz z tym środkiem odwoławczym , którego Pan nie wniósł w wymaganym terminie.

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków