PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ekwiwalent za urlop

mój problem jest następujący
Podczas przebywania na urlopie wychowawczym zostało podpisane
wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca w
umowie nie uwzględnił ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Została
natomiast zawarta umowa ustna, w której pracodawca zobowiązał się do
wypłaty w/w świadczenia. Czy umowa ustna w tej sytuacji jest wiążąca?

Szanowna pani,
Po pierwsze pragnę wyjaśnić, iż albo następuje rozwiązanie umowy na skutek jednostronnego wypowiedzenia, albo rozwiązanie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia stron (rozwiązanie za porozumieniem). Nie istnieje zatem jak to Pani określiła „wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron”. Występuje rozwiązanie umowy.

Z racji faktu, iż porozumienie stron jest z punktu widzenia prawnego kolejna umową, która niweluje skutki poprzedniej umowy jest dopuszczalna choćby była niekorzystne dla jednej lub drugiej strony. Przyjmuje się bowiem, iż jest to zgodne oświadczenie woli stron i jako takie wyłącza stosowanie przepisów kodeksu pracy o wypowiedzeniu. (art. 30 § 1 pkt 1 Kp.)

Problematyka natomiast urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop to zupełnie inna historia. Przy zawieraniu porozumienia o rozwiązaniu umowy nie musi być w ogóle ustalana problematyka wykorzystanego Lu nie ekwiwalentu za urlop. Jest ona uregulowana w obowiązujących obie strony przepisach kodeksu pracy i regulowanie tego w sposób mniej korzystny dla pracownika w ustnej umowie jest nielegalne.
Nie musi się Pani obawiać o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jest to bowiem uzależnione nie od woli pracodawcy, ale od tego, ile faktycznie do dnia rozwiązania umowy wykorzystała pani z puli jaka pani przysługiwała na dany rok kalendarzowy.
Jeżeli pozostała określona ilość niewykorzystanych dni w dniu rozwiązania umowy to zgodnie z art. 171 kodeksu pracy pracodawca musi wypłacić Pani ekwiwalent.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te znajdują się w rozporządzeniu z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Jeżeli odmówi wypłaty (w odpowiedzi na pisemne wezwanie) proszę skierować pozew do sądu pracy o zapłatę zaległego ekwiwalentu. Powództwo jest dla pani wolne od kosztów sądowych.

Z poważaniem,

www.porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków