PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Europejski tytuł egzekucyjny w sprawach roszczeń alimentacyjnych

W obecnej sytuacji społecznej Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować sytuacje w których osoby zobowiązane do alimentacji opuszczają kraj i migrują zarobkowo do innych państw Unii Europejskiej. Po opuszczeniu przez nich kraju chcąc dochodzić od takiej osoby ciążących na niej alimentów konieczne było dotychczas występowanie do odpowiednich organów państwa, w którym przebywała ta osoba z wnioskiem o uznanie polskiego orzeczenia sądowego i uzyskanie zezwolenia na jego wykonywanie (egzekwowanie) w tymże państwie. 

Zgodnie z przepisami działu IIa wprowadzonymi nowelizacją do Kodeksu postępowania cywilnego w dniu 6 maja 2006 roku, wyrok zasądzający roszczenie (np. alimenty) wydany przez polski Sąd może być podstawą egzekucji przez odpowiednie organy egzekucyjne innych państw Unii Europejskiej bez konieczności uznawania go i uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie (dotychczasowy tzw. exequatur). Aby taka możliwość zaistniała konieczne jest występowanie roszczenia bezspornego które zostanie zasądzone wyrokiem sądowym.
Roszczenie jest bezsporne, gdy: 1) dłużnik uznał powództwo, strony zawarły ugodę sądową albo sąd zatwierdził ugodę zawartą między stronami, 2) jeżeli dłużnik początkowo zakwestionował powództwo, ale następnie nie stawił się na rozprawy albo nie był reprezentowany.
Nie w każdym więc przypadku instytucja Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego może być stosowana. Konieczne jest bowiem albo zawarcie ugody albo toczenie sporu, w którym dłużnik początkowo zakwestionuje pozew, ale następnie zaniecha stawiennictwa w Sądzie i dodatkowo nie będzie reprezentowany przez pełnomocnika. Dodatkowo pozew musiał być w sposób niewątpliwy doręczony pozwanemu, pozwany został poinformowany o skutkach swej bezczynności, nie zaskarżył orzeczenia pomimo istnienia takiej możliwości. Szczegółowe wymagania zawarte są w Rozporządzeniu nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

W dalszej kolejności wierzyciel winien wystąpić z wnioskiem o wydanie tzw. Zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Zaświadczenie takie wydaje przez Sąd, który wydał przedmiotowy wyrok, gdy roszczenie było bezsporne i spełnione są przesłanki wskazane w wyżej wymienionym Rozporządzeniu.
Postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia doręcza się wyłącznie wierzycielowi i przysługuje na nie zażalenie.
Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego i załączony do niego konkretny wyrok jest skuteczną podstawą do żądania jego egzekucji w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.
2) Ustawa z dnia 17 lutego 2006 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2006 r., nr 66, poz. 466).
3) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE.

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków