PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

05-12-2023

Kiedy i od kogo można żądać zwrotu kaucji mieszkaniowej?

Kiedy i od kogo można żądać zwrotu kaucji mieszkaniowej?

Kaucji można żądać na zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych najemcy w przyszłości. Oznacza to, że właściciel lokalu może uzależniać zawarcie umowy najmu od wpłaty kaucji mieszkaniowej, jeśli obawia się, że lokator będzie zalegał z opłatami. (Kaucja może wynosić maksymalnie 12-to miesięczny czynsz).

Należy pamiętać, iż kaucji nie można żądać, gdy umowa dotyczy:
a. lokalu zamiennego lub socjalnego.
b. zamiany lokali i najemcy zwrócono kaucję bez waloryzacji.

Najemca (lokator) ma prawo żądać zwrotu kaucji mieszkaniowej od wynajmującego(właściciela) w chwili rozwiązania najmu- pomimo tego, że np. kaucja była wpłacana innemu właścicielowi (wynajmującemu). Zwrot kaucji powinien nastąpić w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Od tego dnia można również żądać odsetek przy wnoszeniu pozwu o zwrot kaucji.
Nie ma znaczenia, czy kaucja została wpłacona np. gminie, a umowę najmu wypowiedział nowy właściciel, który nabył budynek od gminy. Obowiązek zwrotu kaucji obciąża właściciela, a ten ma dopiero prawo regresu (roszczenia zwrotnego) do gminy. Oznacza to, że właściciel może żądać od gminy zwrotu kaucji wypłaconej uprzednio lokatorowi.
Ważne jest, że przed złożeniem pozwu należy wezwać wynajmującego na piśmie do zwrotu kaucji. W przeciwnym razie może on podnieść w sądzie zarzut, iż chciał sprawę załatwić ugodowo (bez sądu) i to nas sąd obciąży kosztami postępowania (np. wpis sądowy, biegły sądowy i koszty adwokackie pozwanego), które do niskich nie należą. Kaucja ta zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwem Sądu Najwyższego podlega waloryzacji sądowej. (Podstawa prawna: art. 6 i art. 36 ustawy z 21 czerwca 2001 „O ochronie lokatorów …”. Wyrok TK z dnia 03.10.2000 roku akt i wyrok SN z dnia 26.09.2002 roku, sygn. akt: III CZP 58/2002).

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków