PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Konflikt z pracodawcą

Konflikty mogą być niszczące- dezintegrujące lub integrujące, budujące. Sposób rozwiązywania konfliktów zależy od dojrzałości, cech osobowościowych stron pozostających w konflikcie a także charakteru sprawy, której konflikt dotyczy i w jaki sposób zostanie potraktowany. Kiedy zaistnieje destrukcyjny konflikt w środowisku pracy może on nie tylko prowadzić do złej atmosfery w miejscu pracy, ale także zakłócić prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. W sytuacji, kiedy konflikt jest zawiniony przez pracownika pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. 
Konflikt dezintegrujący dotyczy przypuszczeń i domysłów. Zaangażowanie stron w rozwiązanie sytuacji konfliktowej nie zawsze jest obustronne, czasem jedna strona lekceważy zaangażowanie drugiej osoby, próbuje bagatelizować problem, dążenia do precyzowania potrzeb i rozwiązań. W tym, co osoby mówią wyczuwa się stłumione uczucia, ukryte motywy. Stronom brakuje otwartości i dowagi, komunikują się poprzez zawoalowane aluzje do naszych potrzeb i pragnień. Osoby staranie dobierają słowa, starając się za ich pomocą manipulować ludźmi i kontrolować ich. Skutkiem takiego sposobu reagowania na konflikt jest eskalacja, nawarstwianie się konfliktów, wzrost napięcia, bezsilność, oddalenie się, pogłębienie przepaści między stronami, narasta lęk, pojawia się chęć zemsty, odegrania się a maleje zaufanie. Kiedy granice dozwolonej krytyki zostaną przekroczone przez pracownika to mogą stać się podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uzasadniona krytyka powinna mieć odpowiednią formę i zachodzić na odpowiedniej drodze. Oznacza to, że powinna być podejmowana np. na zebraniach i wyrażana w akceptowany społecznie sposób. Przekroczenie granic dozwolonej krytyki stanowią wulgarne i agresywne wypowiedzi, lekceważące zachowania, bezpodstawne kwestionowanie kompetencji i oskarżenia o nadużycia.
Skutkiem konfliktu z pracodawcą mogą być sytuacje, w których pracownik odmawia wykonania polecenia. Zgodnie z art. 100 par. 2 kodeksu pracy również odmowa wykonywania poleceń jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż pracownik może odmówić wykonania zadania, jeśli jest ono niezgodne z prawem lub zawartą umową o pracę.
Destrukcyjny konflikt pomiędzy kierownikami, który ma istotny wpływ na funkcjonowanie zakładu pracy również może stać się podstawą rozwiązania umowy o pracę.
Konflikt pomiędzy kluczowymi osobami w firmie nie jest traktowany wyłącznie jako konflikt personalny ponieważ w istotny sposób prowadzi do destabilizacji firmy

Orzecznictwo Sądu Najwyższego zakresie konfliktów w środowisku pracy wskazuje, że konflikt z pracodawcą może być powodem odmowy przywrócenia pracownika do pracy przez Sąd ( I PKN 63/97 OSNAP 1998/3/74, I PKN 110/99 )

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków