PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

11-11-2023

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – regulacje intertemporalne

Zgodnie z art. 149 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.

Przepisy przejściowe regulują kwestię zastosowania nowej ustawy o kosztach sądowych do toczących się już postępowań sądowych, wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. Do spraw wszczętych po wejściu ustawy w życie, czyli poczynając od 2 marca 2006 r., stosuje się oczywiście przepisy nowe.

Momentem zainicjowania postępowania, który powoduje stosowanie nowych lub dotychczasowych przepisów o kosztach sądowych, należy odnieść do chwili wniesienia pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego albo wniosku wszczynającego inne postępowanie sądowe.

Wszczęcie postępowania sądowego oznacza chwilę wniesienia do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie albo chwilę oddania pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Problemy dotyczące stosowania dotychczasowych lub nowych przepisów o kosztach sądowych ujawniły się w sprawach będących w toku w chwili wejścia w życie ustawy. zwłaszcza znajdujących się na etapie postępowania między instancyjnego. Problem dotyczył rozumienia terminu zakończenie postępowania i dana instancja. W tym zakresie wielokrotnie wypowiedział się Sąd Najwyższy.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 października 2006 r. III CZP 73/2006 zakończenie postępowania w danej instancji w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398) następuje z chwilą wydania orzeczenia kończącego (merytorycznie lub niemerytorycznie) postępowanie w sprawie w danej instancji.

Powyższą tezę potwierdził uchwałą z dnia 24 stycznia 2007 r. III CZP 124/2006 Zakończenie postępowania w danej instancji – w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 ze zm.) – następuje z chwilą wydania orzeczenia kończącego postępowanie w tej instancji.
Natomiast uchwałą z 20.1.2010 r., III CZP 118/09 wskazał, że w sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji przed wejściem w życie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) sąd orzeka o wydatkach wynikłych z czynności podejmowanych w toku postępowania na podstawie przepisów ustawy z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków