PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Majątek dorobkowy małżonków a odsetki kredytu

Czy odsetki nie podlegające spłacie (chodzi o 70% odsetek) przy przekształceniu prawa lokatorskiego we własnościowe na podstawie Ustawy o pomocy Państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z 1995r. stanowią majątek dorobkowy małżonków i podlegają podziałowi? Mieszkanie zostało spłacone w 1999r. Przekształcenie prawa nastąpiło w 2000r.

Szanowny Panie,
Z treści pana zapytania nie wynika, czy w 1999 r. obowiązywała pana z żoną wspólność majątkowa, ale zakładam, że tak było. Podobnie nie wskazuje pan, kiedy wspólnota majątkowa ustała. Zakładam także że było to po przekształceniu lokalu w 2000 roku. (informacji tych nie znalazłem też w Pana zapytaniu z marca b.r.).
Skoro zatem to prawo spółdzielcze lokatorskie stanowiło majątek wspólny - należałoby przyjąć taką argumentacje, iż środki z tytułu umorzonego kredytu (nie spłacanego przez małżonków) a zaciągnięte przez spółdzielnie stanowiły niejako przysporzenie dla obojga małżonków. Takie tez jest stanowisko SN.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 1995 r., III CZP 41/95, źródło: LexPolonica nr 303690, opublikowane OSNC 1995/9 poz. 121, Prokuratura i Prawo - dodatek 1995/7-8 poz. 43, Wokanda 1995/6 str. 5

„Kwotę umorzoną w dacie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu (…) należy traktować jako dorobek małżonków nawet wtedy, gdy tylko jedno z małżonków pokryło z majątku odrębnego wkład mieszkaniowy oraz wkład budowlany związany z przekształceniem tego prawa.”

Takie samo stanowisko prezentuje również doktryna w osobach sędziów Sądu Najwyższego (Helena Ciepła, Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk, Stanisława kalus, Kazimierz Piasecki, Marek Sychowicz) – autorzy pozycji: „Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz pod red. Kazimierza Piaseckiego”. LexisNexis, 4 wyd. Warszawa 2009, str. 186.

Z poważaniem,
Biuro Prawne

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków