PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Mobbing

Wielu pracowników doświadcza w miejscu pracy terroru psychicznego polegającego na zastraszaniu, poniżaniu, stałym krytykowaniu, powierzaniu prac poniżej lub powyżej kwalifikacji, sytuacji w których przełożony reaguje niekontrolowanymi napadami złości, używa wulgaryzmów, lży i poniża pracowników. Takie sytuacje nie mogą być traktowane jako specyfika zarządzania firmą, ale stanowią mobbing. Mobbing nie jest zdarzeniem jednorazowym, lecz jest procesem rozgrywającym się w czasie, systematycznie i ma na celu poniżenie pracownika. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Co można zrobić?
Należy poinformować pracodawcę, iż np. kadra zarządzająca firmą stosuje mobbing. Zgodnie z „art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
Pracownik może prosić o pomoc związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje a także inspekcję pracy. Nie należy się obawiać sankcji związanych z zawiadomieniem instytucji o sytuacji panującej w miejscu pracy.
W związku z zastrzeżeniem z art. 24. ust. 3 pkt 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy można nie wyrazić zgody na ujawnienie informacji, że kontrola przeprowadzana jest ze skargi konkretnego pracownika.

W Sądzie
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Z mobbingiem wiąże się problem dowodowy, ponieważ najczęściej do omawianych zachowań dochodzi w sytuacji sam na sam lub pozostali uczestnicy zdań utrzymują zmowę milczenia obawiając się nasilenia mobinngu lub utraty pracy. Pracownik powinien zbierać wiec dowody świadczące o mobingu np. nagrywać rozmowy, prosić o wydawanie poleceń na piśmie czy zbierać dokumentację medyczną potwierdzającą, iż przyczyną rozstroju organizmu jest permanentny stres i napięcie w pracy. O mobbingu, trzeba głośno mówić w miejscu pracy, że współpracownikami, z przełożonym, kadrowcem. Należy zadbać, aby o sprawie dowiedziało się możliwie jak najwięcej ludzi w zakładzie pracy. Dzięki za wszystko temu uzyskujemy świadków, koniecznych przy ewentualnym procesie. Na uwagę zasługuje fakt, iż nie należy sugerować się stwierdzeniami kolegów i koleżanek, którzy kategorycznie odmawiają świadczenia przed Sądem. Zgodnie z procedurą osoba nie może odmówić zeznawania przed Sądem, tak postawa naraża ja na odpowiedzialność. Dowodami mobbingu mogą być też zaświadczenia wydane przez stowarzyszenia antymobbingowe, które mogą potwierdzić, że dana osoba uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez nie, przedstawiała swój problem, oceniony przez ekspertów stowarzyszenia jako mobbing.
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków