PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Nazwisko dziecka

Zawierając związek małżeński zostałam przy swoim nazwisku i jako nazwisko dzieci urodzonych w czasie trwania małżeństwa w akcie małżeństwa wpisane jest moje nazwisko. teraz chce przyjąć jako drugie nazwisko męża i chciałabym aby dziecko które się urodzi nosiło nazwisko męża .czy jest możliwość zmiany ?
Wiem
ze o zmianę nazwiska powinnam złożyć wniosek do kierownika USC ale
chodzi mi o to czy dziecku mogę zmienić nazwisko na nazwisko męża a nie
dwuczłonowe jak ja zamierzam nosić
Anna,

Szanowna Pani Anno ,
Jeżeli chodzi o zmianie Pani nazwiska w trakcie trwania małżeństwa z nazwiska jednoczłonowego na dwuczłonowe – powstałe poprzez dołożenie do swego nazwiska męża – to właściwa jest ustawa z 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (art. 8). Takie postępowanie toczy się na Pani wniosek przed organem gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Zwyczajowo swe uprawnienie w tym zakresie delegują oni na kierowników Urzędu Stanu Cywilnego. Jednakże decyzja jest wydawana w imieniu Prezydenta miasta (wójta, burmistrza).

Postępowanie jest obarczone opłatą skarbową w kwocie 37 zł i wymaga wykazania, iż zachodzą zgodnie z art. 8 w/w ustawy „ważne powody”. Najlepiej, aby wskazać, iż decyzja o pozostaniu przy swoim nazwisku w chwili zawierania małżeństwa była nieprzemyślana a teraz dla dobra dziecka chce pani tej zmiany.

Jeżeli chodzi natomiast o zmianę nazwiska dziecka to sytuacja ta została w ostatnim okresie radykalnie zmieniona na skutek nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego. Nowe brzmienie otrzymał art. 88 kro. Przedmiotowy przepis od dnia 13 czerwca 2009 roku nosi następujące brzmienie:
„Art. 88. § 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
§ 2. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
§ 3. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat, jest potrzebna jego zgoda.”

Został on wprowadzony do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w miejsce swego poprzednika na mocy ustawy „o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw” - nowelizującej kro z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U. nr 220, poz. 1431).
W szczególności poleca lekturę przepisu art. 88 §3 kro. Zgodnie z nim można zmienić to Wasze poprzednie oświadczenie określające nazwiska przyszłych dzieci – ale tylko przy sporządzaniu aktu urodzenia PIERWSZEGO Z NARODZONYCH DZIECI i wymaga to zgodnego oświadczenia obojga rodziców będących małżonkami.

Wskazana ustawa nowelizująca kro dodatkowo wprowadziła do ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.) następujące zmiany: w art. 40 po ust. 3 dodano ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przyjęcie w sprawie nazwiska dziecka oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymaga sporządzenia protokołu. Odpis protokołu przesyła się do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa rodziców.”;

Z porównania obu przepisów jednoznacznie wynika iż możliwe jest aby Państwo oboje na skutek zmiany decyzji – przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka złożyli zgodne oświadczenie o tym, iż chcecie aby dziecko nosiło inne nazwisko aniżeli to które wskazaliście w oświadczeniu składanym Naczelnikowi Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem małżeństwa.

Pozornie może wydawać się to problematyczne – skoro oświadczenie poprzednie było przez państwa zapewne składane przed 13 czerwca 2009 roku (przed nowelizacją kro) Najważniejszy jednak przepis który potwierdza moje zdanie wyrażone powyżej i pozwala zmienić nazwisko dziecka– został wskazany w w/w ustawie „o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw” - nowelizującej kro z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U. nr 220, poz. 1431) pod numerem art. 9, który jest tak zwanym przepisem przejściowym (dostosowuje nowe przepisy do starych stanów faktycznych) i brzmi:

„Art. 9. 1. Przepisy ustawy stosuje się do stosunków w niej unormowanych, chociażby powstały przed dniem jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, a także spraw o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Do uznania dziecka, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy o unieważnieniu uznania dziecka.
4. W stosunku do dziecka, które urodziło się nie dawniej niż osiemnaście lat przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zmarło przed jej dniem wejścia w życie nie uzyskawszy pełnoletniości, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

proszę zwrócić uwagę na art. 9 ust. 1 – który wyraźnie stanowi, iż nowe rozwiązania wprowadzone nowelą stosuje się do stosunków powstałych przed jej wejściem w życie. Są wyjątki wyrażone w ust. 2 i ust. 3 – ale one nie dotyczą Pani sytuacji.

Reasumując- może pani wspólnie z mężem „zmienić” nazwisko dziecka przy sporządzaniu jego aktu urodzenia – ale wymaga to waszego wspólnego stawiennictwa i sporządzenia protokołu przed kierownikiem USC. Szpital, gdzie Pani urodzi dziecko – sam z urzędu przesyła o tym informację – tak iż fakt narodzin jest znany urzędowi. Wizyta jest potrzebna, aby wskazać imiona dziecka.
Na koniec ostatnia uwaga – z dobrodziejstwa art. 88 §3 kro po nowelizacji można skorzystać tylko przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka. Rozumiem, że mające się narodzić dziecko jest pani pierwszym potomkiem. gdyby chciała pani tak uczynić w przypadku kolejnego a nie pierwszego Państwa dziecka- jest to niewykonalne.

www.porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków