PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ochrona konsumenta

Oddałem komputer do serwisu i od 2miesiecy żadnego odzewu. Komputer mam od 6miesiecy i od początku był niesprawny, ale w serwisie cały czas mnie zwodzili ze nie umiem obsługiwać tego sprzętu co jest nieprawda. Moje pytanie brzmi:
Czego ewentualnie mogę żądać czy zwrotu pieniędzy czy nowego sprzętu i czy po prostu mówiąc "czy ta gra jest warta świeczki"

Opisaną przez pana sytuacje reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176). Zgodnie z tą ustawą wyłączone jest stosowanie przepisów art. 556-581 kodeksu cywilnego, które mówią o rękojmi za wady i gwarancji jakości. Najistotniejsze dla Pana uregulowania zawiera ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku.
Przedstawione poniżej uregulowania dotyczą odpowiedzialności SPRZEDAWCY TOWARU.

Chcąc zatem rozwiązać pana problem należy przeanalizować art. 4 tej ustawy, który brzmi:
„ Art. 4. ust. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.”
Zgodnie z tym przepisem sprzedawca odpowiada wobec pana (ma obowiązek usunąć wadę), ale jeżeli wada ujawniła się przed upływem 6 miesięcy od zakupu to istnieje DOMNIEMANIE, że ona ISTNIAŁA w chwili zakupu. Jeżeli wada ujawni się po 6 miesiącach to pan musi wykazać, że powstała bez pana winy. Zatem znajduje się Pan w korzystnym położeniu, ponieważ nie musi Pan udowadniać istnienia owej wady.

Co może Pan zrobić, gdy już ujawniona jest wada komputera?
Zgodnie z art. 8 ustawy, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 9 Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Z treści pana wiadomości wynika, iż zgłosił pan wadę przed upływem 2 miesięcy od jej ujawnienia, a zatem sprzedawca nie może się uchylać od usunięcia wady.
Zgodnie z art. 8 ustawy wybrał pan naprawę zamiast wymiany towaru. tym samym nie może pan powoływać się teraz na ustawę i żądać wymiany komputera na nowy – chyba że takie uprawnienie wynika z treści udzielonej panu gwarancji przez producenta. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. zezwala, aby roszczenia z tytułu gwarancji konsumenci kierowali również pod adresem sprzedawców.
Jeżeli przeczyta Pan uważnie warunki gwarancji komputera to proszę szukać tam zapisów – jak długo ma trwać naprawa komputera. Dodatkowo powinien znaleźć się zapis o tym, że okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy. Jeżeli w warunkach gwarancji znajdują się zapisy, dające prawo do żądania nowego towaru, gdy naprawa trwa za długo – to powinien pan wezwać pisemnie sprzedawcę, iż pragnie pan skorzystać z tego uprawnienia i żąda wydania nowego towaru w miejsce wadliwego.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków