PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pani Bronisława K. mieszkała z synem Mirosławem, jego żoną i wnukami. W 2003 roku pożycie małżeńskie Mirosława K. i jego żony Krystyny K. przestało się układać, a miało ono związek z „głęboką przyjaźnią” Krystyny K. z jej przyjacielem. Początkowo zaczęła ona opuszczać męża i dzieci na noc, a później okres ten się wydłużał do kilku dni i nocy, aż pod koniec roku 2003 zniknęła.
W tej sytuacji Mirosław K. wystąpił do Sądu Rodzinnego na podstawie art. 107 KRO o ograniczenie władzy rodzicielskiej żony. i powierzenie mu wyłącznego wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Był to wniosek konieczny, albowiem nie mógł on bez zgody małżonki decydować o istotnych sprawach dotyczących ich dzieci. Wniosek ten był wolny od kosztów sądowych.

Sąd wezwał Mirosława K. (który nie wskazał we wniosku adresu żony, ponieważ zgodnie z prawdą nie mógł go ustalić) – do uzupełnienia tego braku procesowego wniosku.
Mirosław K. nie znając tego adresu żony wystąpił do Sądu, z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – art. 184 KRO. Aby postępowanie toczyło się szybciej mógł wskazać Sądowi tego kuratora (np. krewnego żony). Niestety zgodnie z art. 179 KRO kurator taki może zażądać wynagrodzenia od wnioskodawcy albo z majątku osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Po ustanowieniu takiegoż kuratora Sąd stwierdzając zasadność wniosku przychylił się do niego. Po wydaniu postanowienia Sądu Mirosław K. przeszedł załamanie nerwowe spowodowane odejściem żony i znalazł się w szpitalu psychiatrycznym.
W tej sytuacji Bronisława K. wystąpiła do Sądu rodzinnego z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej syna- poprzez ustanowienie ją rodziną zastępczą dla małoletnich wnuków w myśl art. 109 KRO. Wniosek dotyczył tylko jej syna, albowiem ograniczenie władzy matki dzieci nie było już konieczne.

Po wyjściu ze szpitala Mirosław K. złożył w Sądzie Rodzinnym wniosek o uchylenie ograniczenia jego władzy rodzicielskiej. Ustała, bowiem przyczyna jej ograniczenia oraz postanowił złożyć pozew o rozwód z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla żony nieznanej z miejsca pobytu.
Wielkie było zdziwienie Mirosława K., gdy Sąd Okręgowy odrzucił na podstawie art. 199 KPC jego pozew, albowiem żona wniosła już taki sam pozew wcześniej, a powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne- art. 439 KPC. Po otrzymaniu pozwu żony Mirosław K. mógł w ciągu 2 tygodni wnieść odpowiedź na pozew żony (art. 207 KPC), określając, czego się domaga przy orzekaniu rozwodu. Ponadto może na podstawie art. 111 KRO żądać pozbawienia żony władzy rodzicielskiej z powodu rażącego zaniedbywania obowiązków względem dzieci oraz żądać jako przedstawiciel ustawowy dzieci (98 KRO) alimentów na ich rzecz od żony (czemu nie stoi na przeszkodzie pozbawienie matki władzy rodzicielskiej nad dziećmi, albowiem alimenty przysługują z tytułu pokrewieństwa). Także pozbawienie matki władzy rodzicielskiej nie wyłącza dziedziczenia dzieci po jej śmierci.

Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy żony Mirosława K. oraz pozbawił ją władzy rodzicielskiej nad dziećmi i zasądził od niej alimenty na oboje małoletnich.

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków