PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ograniczenie wolności

I. uznaje oskarżona za winną popełnienia opisanego czynu
przyjmując, iż stanowi on przestępstwo z art. 286 p. 3 k.k. i art. 270 p. 1
k.k. w zw. z art. 11 p.3 k.k. i za to na podstawie art.270 p. 1 k.k. w zw.
z art. 11 p. 3 k.k., wymierza jej karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia
wolności, zobowiązując ją w tym czasie do wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd, w wymiarze
20(dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II. na podstawie art.63 p. 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza
oskarżonej okres jej zatrzymania od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 2 marca
2006r.;

III. na podstawie art. 503 p. 1 k.p.k. zobowiązuje oskarżoną do
naprawienia w całości wyrządzonej szkody przez uiszczenie kwoty 6456,71
zł. na rzecz pokrzywdzonej

IV. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych
z tym, że zwalnia ją od ponoszenia opłaty.

Tej treści wyrok otrzymałam w poniedziałek i mam czas do poniedziałku na
odpowiedź, dopóki wyrok się nie uprawomocni. Potrzebuję pomocy gdyż mam
pewne zobowiązania i zaplanowane 2 podróże jedną od 18.08.09r. do
25.08.09r. i kolejną od 12.09.09 do 23.09.09 jest ona związana z moją
szansą na zatrudnienie za granicą gdyż zorganizowane są szkolenia i mam już
zakupione bilety i w momencie kiedy nie będę mogła pojechać, firma straci
pieniądze za bilety oraz cały pobyt gdyż wyjazd został już zagwarantowany i
opłacony a ja stracę szanse na prace i w tym momencie pojawia się
problem... Jeżeli dobrze zrozumiałam termin ograniczenia wolności to nie
będzie mi można opuszczać przez okres wyroku Polski. Czy jest możliwość, aby
wystosować odpowiednie pismo do sądu w odpowiedzi na wyrok, z prośbą o
przesunięcie wyroku po moim 2 wyjeździe??? W piśmie jest również zawarte
zdanie, w którym informują mnie, że moje 24 godzinne zatrzymanie na policji
jest wzięte na poczet mojej kary, może da się coś zrobić??? I moje
ostatnie pytanie, co oznacza w pkt. IV zwolnienie od ponoszonych opłat???

Przepisy Kodeksu karnego (art. 34) stanowią, że w czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
Obowiązek określony w pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast powyższego obowiązku, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd; a w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.
Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy sąd określa po wysłuchaniu skazanego.
Tak więc kara ograniczenia wolności (co do zasady) nie uniemożliwia Pani wyjazdu za granicę, uwłacza na okres kilku, kilkunastu dni.

Procedura karna nie przewiduje takiej instytucji jak pismo skazanego z „prośbą o przesunięcie wyroku”. W Pani sytuacji, jeżeli Pani nie zaskarży wydanego wyroku w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku, stanie się on prawomocny (a tym samym podlegający wykonaniu).
Powołany przez Panią z sentencji wyroku przepis art. 503 § 1 Kodeksu postępowania karnego wskazuje, że wydany został tzw. wyrok nakazowy. W takiej sytuacji może Pani w/w terminie (7 dni) złożyć do sądu, który wydał wyrok sprzeciw (w którym Pani napisze, że sprzeciwia się wyrokowi z dnia…, sygn. akt…). Sprzeciw taki (złożony w terminie) wywołuje taki skutek, że wydany wyrok automatycznie przestaje obowiązywać, a sąd wyznacza nowe posiedzenie celem przeprowadzenia postępowania od nowa (i tym razem z Pani udziałem). Tak więc złożenie takiego sprzeciwu i wyznaczenie nowego terminu przez sąd samo w sobie da Pani jakiś czas… W tej sytuacji należy przypomnieć, że jeżeli sprzeciw złoży tylko Pani to zgodnie z zasadą reformatowi in peius nowy wyrok jaki ewentualnie zapadnie w Pani sprawie nie będzie mógł być dla Pani mniej korzystny (a może być bardziej korzystny). Poza tym, gdyby obawiała się Pani nowego procesu, to zgodnie z § 5 art. 506 Kodeksu postępowania karnego może Pani wycofać sprzeciw aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, a wtedy uprawomocnia się dotychczasowy wyrok (ale znacznie później…).

Sąd z urzędu zalicza na poczet orzeczonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (czyli również zatrzymania), zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny. (art.63 § 1 Kodeksu karnego). Jest to rozwiązanie korzystne dla Pani, bo z czterech miesięcy ograniczenia wolności odejmuje się Pani 4 dni.
W postępowaniu karnym ponosi się koszty i opłaty. Zwolnienie z opłaty oznacza, że nie zapłaci Pani przewidzianej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach w sprawach karnych kwoty 120 zł.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków