PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Outsourcing

Outsourcing może przybrać formę m.in. pracy tymczasowej lub zatrudnienia zewnętrznego.
Koncepcję zatrudnienia zewnętrznego wymyślono po to, aby osiągnąć ten sam efekt, co przy pracy tymczasowej (korzystanie z zewnętrznej siły roboczej), jednak bez ograniczeń płynących z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z tą ustawą, pracownik tymczasowy może wykonywać określone zadania u jednego pracodawcy tylko przez okres 12 miesięcy w ciągu trzech lat. Pracę tymczasową należy konsultować ze związkami zawodowymi i nie można z niej korzystać, jeżeli przedtem zwalniało się pracowników z przyczyn ich niedotyczących. Zresztą definicja pracy tymczasowej zawarta we wspomnianej ustawie jest bardzo wąska. Koncepcja zatrudnienia zewnętrznego oparta jest na założeniu, że jeżeli dane zadania nie mieszczą się w definicji pracy tymczasowej sformułowanej w ustawie, to w celu ich wykonywania można korzystać z pracowników zewnętrznych, nie stosując tej ustawy. Zatrudnienie zewnętrzne polega na przekazaniu przez wyspecjalizowaną agencję grupy swoich pracowników pracodawcy, który potrzebuje zewnętrznej siły roboczej. Pracownicy zatrudnieni są przez agencję, która jest ich formalnym pracodawcą. Oddani są następnie do dyspozycji pracodawcy, dla którego wykonują wyznaczone zadania. Konstrukcja jest analogiczna do pracy tymczasowej. Trzeba podkreślić, że nie ma jednolitego pojęcia zatrudnienia zewnętrznego. W każdym indywidualnym przypadku strony, tzn. agencja i pracodawca, który chce korzystać z outsourcingu, kształtują swój prawny stosunek zatrudnienia zewnętrznego konstruując umowę. Konstrukcji zatrudnienia zewnętrznego jest więc tak wiele jak umów w tym przedmiocie.
Przede wszystkim trzeba rozróżnić sytuację, w której pracownicy tymczasowi (zewnętrzni) podlegają nadzorowi korzystającego z ich usług przedsiębiorstwa oraz taką, w której wykonują zadania bez nadzoru tego przedsiębiorstwa. Jeżeli pracownicy mieliby wykonywać pracę pod kierownictwem przedsiębiorstwa korzystającego z ich usług, wówczas należy stosować pracę tymczasową. Jeżeli jej parametry nie mieszczą się w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, można stosować zatrudnienie zewnętrzne ze świadomością, że jest to konstrukcja dyskusyjna, i w naszych realiach uznawana nawet za nielegalną.
Dużo firm outsourcingowych korzysta z zatrudnienia zewnętrznego, pomimo tego, że takie zatrudnienie może być uznane za sprzeczne z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Celem samej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych było przede wszystkim zabezpieczenie praw pracowników tymczasowych (pracownik zewnętrzny nie jest pracownikiem tymczasowym). Stronami umowy o pracę (jaka musi być podpisana, jeśli wykonywana praca ma znamiona stosunku pracy, czyli jest wykonywana pod kierownictwem przełożonego, w określonym miejscu i czasie) są pracownicy tymczasowi i agencje pracy tymczasowej. Nie ma jednak pełnej swobody ustalania warunków pracy.
Porady prawne w tym zakresie udziela ekspert BIURA PRAWNEGO,
napisz! biuro@porada-prawna24.pl

 

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków