PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Podatek od darowizny mieszkania

Szanowna Pani,
Po przeanalizowaniu Pani zapytania pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku „o podatku od spadków i darowizn” należy pani niestety do III grupy podatkowej. Oto treść tego przepisu:

„Art. 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. 
2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III - innych nabywców.
4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. „

W zależności od przynależności do określonej grupy rożnie zostały określone stawki podatku. Ich wysokość określona jest w art. 15 wskazanej ustawy: od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej podatek (przy założeniu że wartość mieszkania wynosi więcej niż 20.556,00 złotych podatek wynosi 2.877, 90 złotych oraz 20% od nadwyżki ponad tą kwotę.

Należy pani do trzeciej grupy podatkowej, a zatem nie obejmuje Pani również dobrodziejstwo art. 4 ust. 4a ustawy które obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku obejmujące zwolnienie podatkowe od umowy darowizny bez względu na wartość umowy przy I gr. podatkowej pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

W pani przypadku możliwe jest tylko rozwiązanie określone w art. 16 ustawy, a w szczególności ust. 1 pkt 3, który stanowi:
Art. 16.
1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:
1) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
2) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
3) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza
- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Zgodnie z tym art. 16 ust. 1 pkt 3, aby była Pani zwolniona podatku (jako podatnik z III gr podatkowej) musi Pani odziedziczyć po cioci to mieszkanie, a więc odpada darowizna. Musi Pani jak najszybciej sporządzić umowę o opiekę z podpisem notarialnie poświadczonym. Dodatkowo od tej daty umowy ciocia musi jeszcze przeżyć dwa lata.

2. Ulga, o której mowa przysługiwać będzie Pani, jeśli spełni Pani następujące warunki:
1) Ma Pani obywatelstwo Polskie albo jednego z krajów UE.
2) nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nim przeniesie Pani własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego
3) nie przysługuje Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je Pani zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego 4) nie jest pani najemcą lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiąże umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego
5) będzie zamieszkiwać będąc zameldowaną na pobyt stały w nabytym lokalu (tym mieszkaniu cioci) i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania mieszka Pani i jest zameldowana na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli zamieszka Pani i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego
Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie powyższych warunków może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków