PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Podwyżka alimentów

Witam, od 6lat płacę alimenty regularnie i zabieram dzieci na widzenia itd. Teraz jestem z nową kobietą i mam z nią 1,5 roczne dziecko razem prowadzimy gospodarstwo domowe, tylko ja pracuję, bo mam firmę. w kwietniu tego roku mama przepisała mi dom z zadłużoną hipoteką. Była ex wniosła o podwyższenie alimentów. mam z pierwszego związku troje dzieci na które płace 1200,zł syn już jest pełnoletni ale się uczy ,a ja płacę jeszcze za ten dom ok 800,zł kredyt na dom zabrałem razem z mamą gdy go budowała ,jest mi ciężko płacić te wszystkie zobowiązania do tej pory przegrywałem wszystkie sprawy o podwyższenie alimentów mimo że wykazywałem w PITach niskie dochody głównym argumentem zawsze była moja firma że mam duże możliwości ,proszę o poradę

Szanowny Panie,
Po szczegółowym przeanalizowaniu zapytania pragnę wyjaśnić, iż zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka określony jest w art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z jego treścią:
„Art. 135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych] § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.”

Zgodnie z tym przepisem należne dziecku alimenty nie zależą od tego, ile rodzic zarabia ale od tego ile może zarobić zgodnie ze swoim wykształceniem, zawodem i doświadczeniem.

Podkreśla to Sad Najwyższy w wyroku:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna, z dnia 25 marca 1985 r., III CRN 341/84, LexPolonica nr 320940,
„Zakres świadczeń alimentacyjnych należy - zgodnie z art. 135 § 1 kro - od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Należy przy tym stwierdzić, że pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, w szczególności przy ustalaniu wysokości alimentów przez sąd. Odmienny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, obowiązującej także w sprawach alimentacyjnych.”

oraz w wyroku:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 18 kwietnia 1974 r., III CRN 35/74, LexPolonica nr 316364
„Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 1963 r. III CR 88/62 (OSNCP 1964/5 poz. 98) żądanie przez osobę uprawnioną do alimentacji w porozumieniu z osobą zobowiązaną, nadmiernych alimentów w celu pokrzywdzenia innej osoby, stanowi nadużycie prawa.
Roszczenie alimentacyjne - tak jak każde inne - może być uwzględnione tylko o tyle, o ile w ogóle istnieje. Poza tym roszczenie alimentacyjne, nawet jeśli istnieje, może być uwzględnione tylko w takim zakresie, w jakim jest usprawiedliwione potrzebami uprawnionego bieżącymi lub niezaspokojonymi i jest ograniczone możliwościami majątkowymi i zarobkami zobowiązanego.”

Tym samym nie może sąd orzekający dowolnie kształtować należnych panu alimentów i podwyższać je bez podstawy. Taką podstawą jest zmiana okoliczności faktycznych. Może nią być albo zwiększenie potrzeb dziecka, albo zmniejszenie możliwości zarobkowych pana.

jeżeli posiada pan nowe dziecko z kolejnego związku to ono ma prawo być alimentowane na równi z pozostała trójka. jest to istotna okoliczność przemawiająca za nie podwyższaniem alimentów, albo nawet za ich obniżeniem. Dodatkowo, jeżeli byłby Pan w związku małżeńskim z nową partnerką, która byłaby bez dochodów – to wobec niej także ma pan obowiązek alimentowania. jest to zatem również okoliczność przemawiająca za obniżeniem alimentów. Dodatkowo okoliczności które wskazują na pana obciążenie finansowe (raty kredytu, koszty utrzymania firmy) to wszystko musi być uwzględnione. Myślę też, iż pewnie nie apelował pan od niekorzystnych wyroków do wyższej instancji, gdzie mogłyby zmienione na Pana korzyść.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków