PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Pozwany o rozwód

Otrzymałem pozew o rozwód z winy pozwanego. Powódka wnosi o:1/rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanego 2/Powierzenie władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem powódce 3/Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów alimentacyjnych na dwoje dzieci zgodnych z wyrokiem sądowym z roku ubiegłego 4/zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. Wyrażam zgodę na rozwód, ale:1/bez orzekania winy 2/powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom 3/obniżenie alimentów 4/koszty procesu ponoszą obie strony

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może orzec rozwód małżonków tylko wtedy, gdy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
Rozkład pożycia ma charakter całkowity wówczas, gdy pomiędzy małżonkami zerwane są wszystkie trzy więzi małżeńskie. I tak musi zerwana być więź fizyczna (brak współżycia fizycznego), musi być zerwana więź emocjonalna (małżonkowie nie darzą się miłością) oraz musi być zerwana więź gospodarcza (nie prowadzą małżonkowie wspólnego gospodarstwa domowego – nie robią wspólnych zakupów, nie opłacają wydatków, nie gotują).
Rozkład ma z kolei charakter trwały gdy choćby jedno z małżonków oświadczy wobec sądu okręgowego że nie chce dalej trwać w związku z drugim małżonkiem i nie wyobraża sobie dalszego wspólnego związku małżeńskiego.

W przypadku każdego wyroku rozwodowego może on zapaść w 3 możliwych konfiguracjach:
- bez orzekania o winie (konieczna jest zgoda obu małżonków na taki rozwód)
- z winy obu stron
- z wyłącznej winy męża lub z wyłącznej winy żony.
Orzeczenie rozwodu z wyłącznej Pana winy spowoduje, iż nigdy nie będzie się mógł domagać od żony alimentów, a ona od Pana dożywotnio na siebie, gdy poziom życia (stopa życiowa) obniży się aniżeli w małżeństwie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, albo z winy obu stron – małżonkowie mogą od siebie nawzajem domagać się alimentów tylko przez okres 5 lat od rozwodu i tylko gdy strona żądająca alimentów wykaże, że jest w niedostatku. Doradzam zatem, jeśli okoliczności sprawy na to pozwalają żądanie rozwodu z wyłącznej winy żony albo z winy obu stron. Jest to proces długi (bo sąd musi przesłuchać świadków i przeprowadzić dowody, ale daje Panu pewność, iż zona nigdy po rozwodzie nie zażąda od Pana alimentów na siebie.
Rozwód bez orzekania o winie jest zatem NIEMOZLIWY GDY KTÓRAŚ ZE STRON SIĘ NA TAKI WYROK NIE ZGODZI.

W zakresie tego co musi się znaleźć w wyroku rozwodowym stanowi art. 58 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego dyspozycją w wyroku musi się znaleźć wyrzeczenie o rozwodzie (rozwiązaniu małżeństwa), o tym komu sąd powierza bezpośrednie wykonywanie władzy rodzicielskiej, jakie ustala alimenty na te dzieci oraz jak reguluje kontakty z dziećmi tego byłego małżonka który z dziećmi mieszkać nie będzie oraz jak ustala sposób korzystania z lokalu wspólnego przez byłych małżonków po rozwodzie (jest to podział do korzystania ad usum, a nie podział majątku – ad rem).

W zakresie orzekania o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron ZAWSZE sąd musi ustalić kto ma wykonywać pieczę nad dzieckiem. Różnie to sądy wskazują w wyroku, ale zawsze jest tego taki sam sens. Jeżeli w wyroku nie zostanie wyraźnie napisane, że sąd panu władzę rodzicielską ogranicza, albo jej pozbawia to znaczy, że tego nie czyni. Natomiast powierzenie tej pieczy nad dzieckiem (fizycznej opieki) następuje poprzez wskazanie na jeden zwykle z dwóch sposobów:
- sąd orzeka „bezpośrednie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron powierza powódce”
- albo „powierza władzę rodzicielską obu stronom, ustalając, iż miejscem zamieszkania małoletnich dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania powódki”.
Nie ma zatem prawnej możliwości, aby bezpośrednie wykonywanie władzy (pieczę) powierzyć obojgu rozwiedzionym rodzicom. Tu powinien Pan wałczyć o to, aby Pana władza nie została ograniczona ani pozbawiona. Natomiast nie ma sensu walka o to, że sąd wskazuje, iż dziecko mieszka z matką – chyba że Pan chce, aby mieszkało z Panem.

W kwestii obniżenia alimentów jest to z mocy art. 135 kro uzależnione od usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, a z drugiej strony od Pana możliwości majątkowych i zarobkowych. Trzeba pójść w kierunku wykazywania, że to Pana sytuacja się pogorszyła (bo nie da się raczej wykazywać, iż potrzeby rosnących dzieci zmalały).
W zakresie obciążenia stron kosztami sądowymi – jest to uzależnione od ustalenia winy:
-gdy wyłączna wina jednego z was to on ponosi koszty w całości
-gdy rozwód bez orzekania o winie, albo z winy obu stron, to koszty po ½ dla każdego.
Niezależnie od powyższego każde z Was może się starać o zwolnienie od kosztów sądowych. Doradzałbym w odpowiedzi na pozew zawnioskowanie o zwolnienie od kosztów, co uwiarygodni roszczenie o obniżkę alimentów.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków