PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Przejęcie mieszkania

Mieszkam w jednej ze spółdzielni, która od roku utrudnia nam (mi i ojcu, który jest głównym najemca) wykup mieszkania. Cały czas mówią ze rada się zmieniła i nie ma papierów itd. Nie mogę doprosić się, aby powiedzieli, czy mam coś dopłacić, żeby dostać przydział. W takiej sytuacji mam parę pytań: Czy jeśli nie wykupie mieszkania to po śmierci taty mogą mnie wyrzucić?? Czy konieczne w tej chwili jest przepisywanie na mnie członkostwa w spółdzielni?? Proszę mi doradzić co zrobić w takiej sytuacji??
Ojciec posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, kiedyś były to hotele robotnicze pracowników wraz z rodzinami. Tato jest samodzielnym członkiem spółdzielni, mieszkam z nim tylko ja z przyszłym mężem. Ojciec jest jakieś 20 lat po rozwodzie i mama mieszka gdzie indziej. Ojciec nabył mieszkanie jako pracownik, lecz nie wiem, czy był już z mama po ślubie.

Szanowna Pani,
Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Ponadto spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
Z kolei Art. 12.ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat,
Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
W konsekwencji w przedmiotowym stanie faktycznym Pani ojciec jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. To Pani ojcu przysługuje uprawnienie do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Należy również wezwać na piśmie spółdzielnię do dokonania przez nią wyliczeń, w jakiej wysokości spłat Pani ojciec powinien dokonać na rzecz spółdzielni.
Jeśli nie doszło by do wykupu przez Pani ojca lokalu mieszkalnego wówczas z chwilą jego śmierci wygasa jego członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.

Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stanie się skuteczne, ustanie jego członkostwo w spółdzielni.
Co do zasady w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
Jednakże zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w wyniku śmierci członka spółdzielni roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
Oznacza to, że gdyby nie doszło do zawarcia ze spółdzielnią umowy przenoszącej własność, wówczas w wypadku śmierci ojca jako członka spółdzielni przysługuje Pani roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że nie jest konieczne już teraz przepisywanie na Panią członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków