PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Rejestr danych osobowych

Od marca 2009 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - agencję a
Czy w związku z prowadzoną działalnością mam obowiązek rejestracji w GIODO? Jeśli tak i wysłałabym zgłoszenie teraz, czyli po 10 miesiącach prowadzenia działalności poniosę konsekwencje? Mam ogromną nadzieję, że uda się uniknąć kary i nie mam czym się martwić. Chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że do tej pory dało mi się zorganizować niewiele wyjazdów Kandydaci do programu przesyłają aplikacje droga e-mailową lub pocztą tradycyjną.

Dokonałam analizy przedstawionego przez Panią stanu faktycznego.
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1.
Zgodnie ze słowniczkiem zawartym w art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora danych - rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do:
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych
- które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tym samym ma Pani obowiązek dokonania zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto zgodnie z przepisami karnymi do ustawy o ochronie danych osobowych- art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych, kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo stypizowane w komentowanym przepisie może zostać popełnione wyłącznie przez zaniechanie, przy czym karalnym jest zaniechanie wykonania obowiązku rejestracyjnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Przestępstwo z art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych może zostać popełnione wyłącznie umyślnie. Jego sprawca musi więc chcieć jego popełnienia albo przewidując taką możliwość, na nią się godzić. Nie popełnia przestępstwa niezgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji sprawca, który działa nieumyślnie.
Tym samym powinna Pani jak najszybciej dokonać zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych Danych Osobowych. W przeciwnym wypadku może Pani być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. W chwili obecnej może się Pani bronić w przypadku próby pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, że ewentualnego zaniechania (niezgłoszenia zbioru danych do rejestracji) dokonała Pani nieumyślnie, a takie zaniechanie nie jest karalne.

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków