PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Rękojmia za wady

Bardzo proszę o pomoc w zredagowaniu pisma o zwrot gotówki za zakupione
auto. Auto zostało kupione w czerwcu w trakcie użytkowania wyszły na jaw
wady które nie pozwalają prawidłowo eksploatować auto np. Działające poza
kontrolą wycieraczki przedniej szyby, niemożliwość wyregulowania reflektorów
a przede wszystkim wadliwie działające wspomaganie kierownicy. Oddaliśmy
auto do ekspertyzy rzeczoznawcy i w wyniku tej ekspertyzy zostało ustalone
że auto ma przekładaną kierownicę o czym sprzedawca w żadnym momencie nie
poinformował(auto było wystawione na allegro z informacją bardzo dobry stan
techniczny niestety nie jestem w stanie odtworzyć treści
ogłoszenia).Głównym wnioskiem opinii rzeczoznawcy (jestem w stanie
dostarczyć Państwu skan dokumentacji) jest następująca opinia: „Ze względu
na nieprofesjonalne wykonaną transformację pojazd posiada szereg wyżej
opisanych istotnych usterek, ze względu na które nie powinien być
dopuszczony do ruchu. Szczególnie niebezpieczne może okazać się nie
zadziałanie w czasie wypadku układu bezpieczeństwa airbag, a takie
zagrożenie istnieje ze względu na fakt ingerencji w ten układ podczas
wykonania transformacji".
Nadmieniam też, że kupując samochód uzyskaliśmy od sprzedającego tylko
tymczasowy dowód rejestracyjny, natomiast aby uzyskać ostateczny musiałam
prosić o pomoc policję w miejscu zamieszkania sprzedającego, ponieważ
zwlekał z wysłaniem dowodu rejestracyjnego prawie 2 tygodnie. Czy mogę
wystąpić też o zwrot wszystkich dotychczas poniesionych kosztów tzn. remont
silnika ,ubezpieczenie ,zapłacony podatek (auto ma wpisany rok produkcji
2001 co jak orzekł rzeczoznawca jest nieprawdziwe gdyż rok produkcji to
2000).I na koniec ostatnie pytanie-niestety mój mąż wykazał się wielką
naiwnością i na umowie jest zaniżona wartość za którą kupiliśmy auto ,na
umowie jest 15 000 a w rzeczywistości sprzedający otrzymał kwotę 18.700
-jest na to świadek w postaci kolegi ,który był przy zakupie, jak mąż się
tłumaczył sprzedający prosił o to żeby zapłacić mniejszy podatek ,w
ogłoszeniu auto było wystawione za 20.000-rozumiem jednak że to co napisane
jest nie do podważenia? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie, bo jak Państwo
widzicie zamiast kupić auto kupiliśmy jeżdżącą "trumnę"

Szanowna Pani,
Nie wskazała pani czy pojazd został zakupiony przez was jako konsumentów czy z tytułu prowadzonej działalności oraz czy sprzedający to tez konsument czy prowadzi działalność gospodarczą. Ma to istotne znaczenie, gdyż powoduje, iż występują tu różne stany prawne uregulowane w różnych ustawach.
1 sytuacja to taka, gdy kupuje rzecz ruchomą konsument od konsumenta, przedsiębiorca od konsumenta i przedsiębiorca od przedsiębiorcy. Taka sytuacja jest uregulowana w Kodeksie cywilnym.
2 sytuacja to taka, gdy kupuje rzecz ruchoma konsument od przedsiębiorcy. Taka sytuacja jest uregulowana w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176 z późn. zm.)

Ad. 1 sytuacja
Generalna zasada odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi określona jest w art. 556
§ 1 Kodeksu cywilnego (KC)), zgodnie z którym, sprzedawca jest odpowiedzialny względem
kupującego, jeżeli:
- rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
- rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
- rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym
wszystkie te trzy sytuacje dotyczą tak zwanej rękojmi za wady fizyczne rzeczy zbywanej.
Jeżeli zakupione buty były zgodne z umową to nie ma pani prawa do rękojmi, która dotyczy
tylko wad UKRYTYCH.

Zgodnie z art. 557 § 1 KC, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W myśl art. 557 k.c.,
aby nastąpiło zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z rękojmi, kupujący musi
wiedzieć o wadzie i nie podlega badaniu kwestia, czy powinien był wiedzieć np. dlatego,
że wada rzeczy była jawna. Wynika stąd, że na gruncie kodeksu cywilnego nie ma znaczenia
podział na wady jawne i ukryte (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2000 roku, sygn. akt
V CKN 66/00).

Zgodnie z art. 563 § 1 k.c., kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w
wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi
sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej
staranności mógł ją wykryć.
Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed
upływem tych terminów listu poleconego.
Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo
niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy
o wadach (zgodnie z art. 563 k.c.), jeżeli sprzedawca wadę PODSTĘPNIE zataił albo
zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. Nie da się jednak ustalić jakiegoś kryterium
dla pojęcia zatajenia wady, sąd każdorazowo na podstawie zebranego materiału dowodowego
oceni czy w tym przypadku doszło do zatajenia wady. Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu
Najwyższego, podstępne zatajenie wady w rozumieniu art. 568 § 2 k.c. to takie umyślne
działanie sprzedawcy, które ma na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupującego. Będzie
to zatem np. ukrycie lub zamaskowanie wadliwości, a co najmniej sytuacja, w której
sprzedawca, wiedząc o istnieniu wady, nie poinformował o niej kupującego (wyrok SN z dnia
01.04.2003 sygn. akt II CKN 1382/00).
Gdyby zatem sprzedawca dokonał zamaskowania wady to wówczas jest to ukrywanie wady i
odpowiada wobec Pani z tytułu rękojmi pomimo upływu terminów z tego przepisu.
Gdy dotyczy pani ta sytuacja to musi pani w terminie 1 miesiąca od wykrycia wady zawiadomić o tym sprzedawcę (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Przekroczenie terminu powoduje utraty prawa do powoływania się na rękojmię za wady ukryte rzeczy. Gdy było podstępne zatajenie to powyższy termin nie obowiązuje.
Po zgłoszeniu wad sprzedawcy ma Pani prawo albo żądać obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy. Te prawa nie przysługują, gdy sprzedawca niezwłocznie po wezwaniu Wdy usunie albo wymieni rzecz na nową wolną od wad.

ad. 2 sytuacja
W wypadku, gdy zakupu rzeczy ruchomej dokonuje konsument od przedsiębiorcy - nie stosuje się powyższych przepisów o rękojmi za wady ukryte rzeczy określonych w Kodeksie cywilnym, a przepisu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176 z późn. zm.)
Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania
jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu
miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. (art. 4
ustawy).

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do
stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa
albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego
inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również
obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów
demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany
albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub
gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo
domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić,
gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu
odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
(art. 8 ustawy)

Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od
stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Roszczenia kupującego określone w art. 8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia
przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W takim samym terminie wygasa
uprawnienie do odstąpienia od umowy.
Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg
przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz
prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu
ugodowego załatwienia sprawy.
Uprawnień unormowanych w wskazanej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze
umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o
wszelkich niezgodnościach towaru z umową.

W tej zatem sytuacji posiada pani szersze uprawnienia, gdyż termin do zgłoszenia wady wynosi 2 miesiące i jeśli w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wadach sprzedawca się nie ustosunkuje to znaczy ze wady uznaje.
Niestety w obu sytuacjach strony wiąże ta cena jaka została oznaczona w umowie.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków