PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Rozwiązanie umowy oc

Wykupiłam ubezpieczenie OC w jednej firmie. Z drugiej zrezygnowałam
(wysłałam fax) w dniu rozpoczęcia umowy kolejnej (tzn. dzień później
niż powinnam). Czy jest jakakolwiek szansa, żebym nie musiała
płacić za drugie OC???
Chciałabym trochę sprecyzować mój problem:
poprzednia polisa OC 14.10.2008-13.10.2009 (firma A)
obecna polisa OC (wykupiona) 14.10.2009-13.10.2010 (firma B)
fax wysłany dnia 13.10.2009 (wypowiedzenie umowy w firmie A); zgodnie z
warunkami umowy w firmie A powinien być to dzień przed upływem 12 miesięcy,
na które była zawarta umowa...

Szanowna Pani,
Jeżeli rozważamy problematykę rozwiązania umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC to musze Pani wskazać, iż jest to umowa z zakresu prawa cywilnego. Prawo cywilne kieruje się takimi zasadami, iż zawsze pierwszeństwo w interpretacji stanu faktycznego (wykładni) mają przepisy umowy jako zgodnego oświadczenia woli stron. Skoro podpisała pani umowę dobrowolnie to w Pani interesie było zapoznanie się z treścią dokumentu, który Pani podpisała. Jeżeli z treści umowy wynikał zapis iż wypowiedzieć umowę można najpóźniej na 1 dzień przed ustaniem umowy to należy wskazać iż ten zapis jest dla pani wiążący i żaden inny zapis ustawowy tego nie zmieni.
Nawet gdyby tego umowa nie precyzowała to zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), "jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (...)" . Zapis ten w praktyce skutkuje tym, iż w razie niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który została zawarta, oraz zawarcia w innym zakładzie ubezpieczeń kolejnej umowy ubezpieczenia OC, posiadacz ten zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową w każdym z zakładów: dotychczasowym zakładzie oraz u kolejnego ubezpieczyciela.
Skoro umowa A obowiązywała do dnia 13 października 2009 roku to zgodnie z zasadami liczenia terminów (wynikająca z KC) termin ustalony w dniach upływa z ustaniem tego dnia, a więc w p [ani przypadku o północy 13 października 2009. Najpóźniej mogła pani zatem wysłać skuteczny fax rozwiązujący umowę w dniu 12 października 2009 roku o godz. 23.59.
Aktualnie zatem jest pani na pewno związana umową A pomimo zawarcia umowy B. Nie pozostaje pani nic innego jak oczekiwanie do końca jednej z nich i wypowiedzenie jej odpowiednio wcześniej.
Nie znam zapisów umowy A i nie wiem, czy przewiduje jakieś klauzule dopuszczające rozwiązanie umowy. Natomiast zgodnie z w/w ustawą rozwiązanie teraz umowy możliwe jest jednostronnie przez panią tylko:
1. z upływem okresu, na który została zawarta;
2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 (tj. niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży);
4. w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 (tzn. wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu w terminie 30 dni od daty zakupu);
5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
6. z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535).
Pozostaje zawsze możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (np. za zapłatą kary umownej – tak zwanego odstępnego). Nie pozostaje Pani nic innego jak zwrócić się do zakładu ubezpieczeń od umowy A z taką propozycją pisemnie.

Z poważaniem,
Marek Strzelecki
www.porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków