PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Samowolne obniżenie alimentów

Po rozwodzie ojciec mojego dziecka ma zasądzone alimenty w wysokości 450 zł. Czy po prywatnej wizycie u lekarza i leczeniu dziecka (koszty w całości pokryte przez ojca) może on przedłożyć mi zamiast części alimentów, rachunek za leczenie? np. leczenie kosztowało 200 zł, więc otrzymam 250 zł alimentów + rachunki za lekarza i leki, które opłacił ojciec?

Szanowna Pani,
Kwestia roszczeń alimentacyjnych uregulowana jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W świetle ustawy rodzice mają obowiązek alimentować swoje dziecko tak długo, jak długo nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać.
W związku przepisem art. 133 kro sąd orzekający rozwód orzekł, obowiązek alimentacyjny byłego męża i zasądził alimenty na wasze wspólne dziecko. Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania i w miarę potrzeby środków wychowania (art. 128 kro). Alimenty są to zatem środki KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE NA ZASPOKOJENIE ZWYKŁYCH BIEŻĄCYCH POTRZEB DZIECKA.
Tym samym Pani były mąż nie ma prawa, aby samowolnie obniżać alimenty na dziecko z tego powodu, że wystąpiła nadzwyczajna przyczyna jaką jest przecież choroba.
Niezależnie od tego czy dziecko jest zdrowe czy też chore – ojciec ma obowiązek łożyć zasądzone alimenty w zasądzonej wysokości. Podkreślam, iż wyłącznie sąd może zmienić lub uchylić wyrok. W razie samowolnego działania byłego męża powinna Pani złożyć wyrok z klauzulą wykonalności nadaną przez sąd do komornika właściwego do egzekucji tych roszczeń.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego:
Uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna
z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt: III CZP 91/86
„Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa.

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.”

Reasumując, były mąż nie ma podstawy prawnej, aby bieżące alimenty samowolnie ograniczać w dowolnej sytuacji i powodu. Należy zauważyć, że przedłużająca się choroba dziecka to argument za tym, aby wykazać, że potrzeby dziecka wzrosły i wystąpić do sądu o podwyżkę bieżących alimentów, które są tylko na pokrycie bieżących potrzeb (wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości, środki higieniczne, pomoce szkolne, rozrywka w umiarkowanym zakresie).

Doradzam wystąpienie do sądu o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności, a następnie złożenie wniosku do właściwego miejscowo komornika o wszczęcie egzekucji. Wówczas będzie Pani miała pewność, że środki w określonej wysokości będą terminowo trafiać do Pani rąk. Nawet jeśli egzekucja byłaby bezskuteczna to ma Pani prawo ubiegać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego, który prowadzą aktualnie gminy.

z poważaniem,
biuro porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków