PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Strony obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny obciążą krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W linii prostej taki obowiązek może zatem powstać między krewnymi tej samej linii a różnych stopniem-np. między ojcem a synem albo wnukiem a dziadkiem. Nie musi to być zatem różnica tylko jednego stopnia. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych równych stopniem odpowiednio do ich możliwości zarobkowych i majątkowych, np. jeżeli zobowiązanych jest czworo dziadków względem wnuka to od każdego może on żądać alimentów stosownie do ich możliwości zaspokojenia jego żądania. Obowiązek obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, a zatem wobec wnuka dziadek będzie zobowiązany dopiero, gdy ojciec nie może go zaspokoić. Dzieci i małżonkowie mają prawo do alimentów niezależnie od tego czy pozostają w niedostatku, albowiem obowiązuje zasada wynikająca z art. 27 KRO- „Zasada równej stopy życiowej rodziny”. Specjalne uregulowanie zawiera art. 133 § 1 KRO zgodnie, z którym rodzice są obowiązani do alimentów wobec dziecka dopóty, dopóki nie jest ono w stanie samo się utrzymać. To samo dotyczy dziecka przysposobionego, w przypadku adopcji nierozwiązywalnej. Gdy jest to adopcja rozwiązywalna to adoptujący ma prawo dochodzić alimentów od adoptowanego w pierwszej kolejności i na odwrót. Z kolei po rozwiązaniu tego stosunku Sąd może orzec utrzymanie obowiązku wobec adoptowanego. Po rozwodzie alimenty są uzależnione od tego, kto z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Możliwe są trzy sytuacje: 1-małzonek wyłącznie winny nie może żądać alimentów od niewinnego, 2- gdy alimentów żąda małżonek winny od winnego albo niewinny od niewinnego to zależą one od niedostatku żądającego, 3- gdy małżonek niewinny od winnego i wskutek rozwodu istotnemu pogorszeniu uległa jego sytuacja materialna to alimenty należą mu się choćby nie był w niedostatku. Po orzeczeniu separacji stosuje się przepisy o alimentacji po rozwodzie, jednak bez limitu końcowego czasu ich trwania. Rodzeństwo może wyłączyć swój obowiązek, jeżeli połączone to jest dla nich z nadmiernym uszczerbkiem (czyli w zauważalnym stopniu). Z kolei pasierb może mieć roszczenie wobec ojczyma, a na odwrót jedynie wówczas, gdy ojczym łożył na utrzymanie pasierba i jest to uzasadnione zasadami współżycia społecznego. Ojciec pozamałżeńskiego dziecka ma obowiązek przyczyniania się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom w okresie 3 miesięcy ciąży do utrzymania matki dziecka.

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków