PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Umorzenie podatku od środków transportowych

Dzień dobry, chciała bym wiedzieć jak napisać pismo o umorzenie podatku od
środków transportowych wraz z odsetkami do urzędu gminy za 2008 rok, do
mojej firmy którą prowadzę. Sytuacja mojej firmy jest zła, zakończyłam rok
na dużym minusie -ok.97000.00, zaciągniętym kredycie na zakup paliwa, przy
jednoczesnym odciągającym się terminie płatności za wykonaną usługę do
6-miesięcy. w tej chwili jestem w zaawansowanej ciąży i nigdzie nie mogę się
ruszać muszę leżeć bo jest zagrożona dniu 02.03.2009 dostałam
zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z konta. Proszę MI pomóc.
Szanowna Pani,

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz.844 z 2006 r ze zm.).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy. (Podmioty są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowych powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku).
Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów uchwały właściwej Rady Gminy w części dotyczącej stawek.
W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany jest do właściwego Urzędu Skarbowego celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

Odwołanie od takiej decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zaznaczyć należy, że wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odnosząc się konkretnie do Pani pytania wyjaśniamy ponadto:
Podatnik (czyli Pani) może wnosić o szereg ulg, w tym o wspomniane przez Panią umorzenie całości zaległości wraz z odsetkami.
Tak więc podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawę prawną stanowi w tym przypadku - art.67a ustawy Ordynacja Podatkowa:

Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że umorzenie może nastąpić w przypadkach uzasadnionych "ważnym interesem podatnika" lub "interesem publicznym".
Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania- np. ze względu na pogorszenie stanu zdrowia (tutaj niewątpliwie zawiera się zagrożona ciąża), sytuacje losowe, utrata losowa majątku.
Interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Niestety, należy z całą mocą podkreślić, że Organ podatkowy może, ale nie musi umorzyć podatek, ponieważ nie można z instytucji umorzenia podatku czynić środka prowadzącego generalnie do zwolnienia od zapłaty podatku. Ponadto decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest decyzją uznaniową, co oznacza, że nawet przy wykazaniu szeregu przesłanek (spełniających zdaniem składającego wniosek kryterium ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego) Organ podatkowy ma prawo wydać decyzję odmawiającą umorzenia zaległości wraz z odsetkami.
Generalnie w podaniu trzeba wykazać że np. nie ma się żadnych (lub prawie) środków pieniężnych, żadnego majątku (nieruchomości, rzeczy ruchomych np. samochodów) a ponadto nastąpiło zdarzenie losowe (choroba, śmierć bliskiej osoby, zagrożona ciąża - stan nadzwyczajny). Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanki ważnego interesu podatnika ( jak wymienione wyżej czy też np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, kradzież itp.) lub ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej – całemu społeczeństwu np. poprzez zatrudnianie pracowników z terenu gminy).

Wniosek o umorzenie składa się we właściwym Urzędzie Gminy po terminie płatności podatku.

Czynności powyższe są zwolnione z opłaty skarbowej.

Przepisy prawa nie określają szczególnej formy oraz załączników takiego podania.
Zdaniem tutejszej redakcji do zamieszczonej poniżej propozycji wniosku, należałoby załączyć następujące załączniki:

1. Po pierwsze: sam wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Oraz:
2. Informacja o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej (czy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości uzyskała Pani do tej pory ulgi)
3. Uzasadnienie sytuacji materialnej (np. zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, kserokopie odcinków emerytur lub rent, zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku (z opisu wynika, że Pani to nie dotyczy ale może np. współmałżonka), potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
4. Ewentualnie: potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty), udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne)
5. Inne - na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego (wniosek nie zawierający wymaganych przez Organ podatkowy załączników, a także nie uzupełniony w terminie wyznaczonym przez w/w organ, pozostawi on bez rozpatrzenia.). Każda gmina może określać samodzielnie dokumenty jakie należy złożyć wraz z podaniem.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków