PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Umowa agencyjna

Zgodnie z art. 7648 kc jeżeli agent wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dający zlecenie, może on zwolnić się z obowiązku przestrzegania ograniczenia działalności konkurencyjnej przez złożenie dającemu zlecenie oświadczenia na piśmie przed upływem miesiąca od dnia wypowiedzenia.

Art. 7648 oparty został na założeniu, że nie można wymagać od agenta powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, jeżeli wypowiedział on umowę agencyjną wobec okoliczności, za które odpowiada dający zlecenie. Dlatego też w takiej sytuacji agentowi przysługuje uprawnienie do zwolnienia się z obowiązku przestrzegania klauzuli ograniczającej działalność konkurencyjną. Mamy zatem do czynienia jedynie z sankcją bezskuteczności względnej, gdyż to od agenta zależy, czy zechce się uchylić od tej klauzuli. Powyższy efekt zostanie uzyskany w razie spełnienia dwóch dodatkowych wymagań, a mianowicie: oświadczenie agenta musi mieć formę pisemną i być złożone przed upływem miesiąca od dnia wypowiedzenia. Dla rozpoczęcia biegu oraz upływu tego terminu nie ma znaczenia czy wypowiedzenie nastąpiło z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy też miało skutek natychmiastowy. Pisemna forma omawianego oświadczenia została zastrzeżona dla celów dowodowych (art. 74 § 1).

Jeżeli chodzi o sedno sprawy, czyli tzw. okoliczności skutkujące wypowiedzenie przedmiotowej umowy są to przede wszystkim okoliczności związane z nieprzestrzeganiem postanowień zawartej umowy oraz nieprzestrzeganie przewidzianych prawem przepisów np.
Art. 7602. § 1. Dający zlecenie obowiązany jest przekazywać agentowi dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania umowy.
§ 2. Dający zlecenie obowiązany jest w rozsądnym czasie zawiadomić agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy której zawarciu agent pośredniczył lub którą zawarł w imieniu dającego zlecenie.
§ 3. Dający zlecenie obowiązany jest zawiadomić w rozsądnym czasie agenta o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje, lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się normalnie spodziewać.
§ 4. Postanowienia umowy sprzeczne z treścią § 1-3 są nieważne.
Art. 7615. § 1. Dający zlecenie obowiązany jest złożyć agentowi oświadczenie zawierające dane o należnej mu prowizji nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji. Oświadczenie to powinno wskazywać wszystkie dane stanowiące podstawę do obliczenia wysokości należnej prowizji. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla agenta jest nieważne.
§ 2. Agent może domagać się udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia czy wysokość należnej mu prowizji została prawidłowo obliczona, w szczególności może domagać się wyciągów z ksiąg handlowych dającego zlecenie albo żądać, aby wgląd i wyciąg z tych ksiąg został zapewniony biegłemu rewidentowi wybranemu przez strony. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla agenta jest nieważne.
§ 3. W razie nieudostępnienia agentowi informacji, o których mowa w § 2, agent może domagać się ich udostępnienia w drodze powództwa wytoczonego w okresie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia żądania dającemu zlecenie.
§ 4. W razie nieosiągnięcia przez strony porozumienia co do wyboru biegłego rewidenta, o którym mowa w § 2, agent może domagać się, w drodze powództwa wytoczonego w okresie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia żądania dającemu zlecenie, dokonania wglądu i wyciągu z ksiąg przez biegłego wskazanego przez sąd.
Jednakże według mnie mogą być to także inne okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiały Panu prawidłowe wykonywanie umowy agencyjnej. Wszystko będzie uzależnione o sytuacji.

Moja rada jest taka, żeby Pan oparł wypowiedzenie umowy, na twardych argumentach, opartych przede wszystkim na niewywiązywaniu się z obowiązków przez zlecającego przewidzianych w umowie i KC. Pozwoli to Panu na uwolnienie się z ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej przez złamanie zakazu konkurencji.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków