PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Cudzoziemiec ma obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości lub udziałów, akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Polsce.
O takie zezwolenie należy się ubiegać u ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Informacje, które powinny znaleźć się we wniosku określa ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. W postępowaniu trzeba przede wszystkim wykazać, iż zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z RP. Konieczne będzie również przedstawienie innych dokumentów m.in. zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży, uzyskanie odpisu księgi wieczystej, wypisu rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami, zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych należności budżetowych, itp.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków