PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zasiłek macierzyński

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie porady w sprawie prawa pracy.
Jestem w 4 miesiącu ciąży. Od 01-02-2008 mam umowę o pracę zawartą na czas określony do 31-01-2012) na 1/20 etatu, co odpowiada
64zł netto. Od w/w wynagrodzenia są oczywiście odprowadzane składki do
ZUS-u.
Równocześnie od 01-02-2008 posiadałam umowy zlecenia, odnawiane co
miesiąc zawarte z osobą fizyczną, prowadzącą własną działalność
gospodarczą i współpracującą z mim pracodawcą. Wynagrodzenie z umowy
zlecenia jest składową podstawy (tj. 500zł/miesięcznie) + prowizje.
Od 01/09/2008 z powodów zmian kadrowych umowy zlecenia są zawierane z
inną osobą (również prowadzącą działalność gospodarczą), na
identycznych zasadach. Także właściwie od 01/02/2008 pracuję w tej samej
jednostce organizacyjnej, jednak umowy zlecenia są wystawiane przez
dwóch różnych zleceniodawców.
Od umów zleceń nie były odprowadzane żadne składki do ZUS-u (jestem
studentką, mam poniżej 26 lat).
Mój obecny zleceniodawca (ze względu na ciążę) zaproponował mi
podpisanie umowy o pracę na czas określony (rok). Póki co otrzymałam
propozycję podpisania umowy o pracę na najniższą krajową+ prowizja.
I pytanie- jak w takiej sytuacji będzie kształtowało się moje
wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim? Czy będzie to sama podstawa
(czyli 1276zł brutto?) czy wlicza się tu również prowizja? Jak ZUS
wylicza w takiej sytuacji wynagrodzenie? Sprawa jest o tyle istotna, że
prowizja to trzykrotność zaproponowanej podstawy. Prowizja ma charakter
zmienny.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji? Zależy mi oczywiście na
otrzymaniu jak największych pieniędzy będąc na urlopie macierzyńskim.
Chciałabym podpisać tak skonstruowaną umowę o pracę, która zapewni mi
godziwe wynagrodzenie po porodzie.
Ponadto ciąża jest zagrożona, prawdopodobnie dwa ostatnie miesiące będę
musiała spędzić na zwolnieniu lekarskim? Co wtedy z wynagrodzeniem?

Szanowna Pani,
Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń pieniężnych, należących do tzw. "ubezpieczenia chorobowego”, któremu obowiązkowo podlegają m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę.
W myśl przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika z tytułu urlopu macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem owego 12 - miesięcznego okresu. Art. 18 ust. 1 Ustawy o systemie świadczeń społecznych wyraźnie wskazuje, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (oraz analogicznie chorobowe i wypadkowe -art. 20 ust.1) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przychodem więc będą pieniądze i wartości pieniężne, a także świadczenia w naturze i inne nieodpłatne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się także składniki wynagrodzenia przysługujące rzadziej niż co miesiąc; z przedstawionego stanu faktycznego wnoszę, iż okoliczność taka nie ma miejsca. Wysokość zasiłku macierzyńskiego to 100 % wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego jego podstawę (art. 31 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż składki na ubezpieczenie społeczne będą ponoszone przez pracodawcę od czasu podpisania umowy o pracę, toteż przeciętne miesięczne wynagrodzenie będzie liczone za okres czasu od podpisania umowy do rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego (będzie to więc okres krótszy niż jeden rok). Najbezpieczniejsze dla Pani jest oczywiście podpisanie umowy o pracę na całą proponowaną kwotę; pobierając zaś prowizję ryzykuje Pani, że przychód w niektórych miesiącach wliczanych do podstawy wysokości zasiłku będzie niższy i tym samym wysokość zasiłku będzie niższa. Proponowałabym więc negocjowanie wysokości prowizji na korzyść zwiększenia podstawowej kwoty wynagrodzenia.

Art. 180 kp przewiduje wymiar urlopu macierzyńskiego, w zależności od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu (od 20 tygodni przy jednym dziecku do 37 tygodni przy pięciorgu i więcej dzieci), jednocześnie par 2 tego przepisu wyraźnie wskazuje na możliwość wykorzystania co najmniej 2 tygodni przed planowaną datą porodu, stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Wówczas po porodzie przysługuje Pani taki ilość urlopu, jaka pozostała do uzupełnienia przewidzianego prawem wymiaru. Wynagrodzenie w tym czasie kształtuje się tak jak podczas urlopu macierzyńskiego. Jeżeli zaś przed porodem skorzysta Pani ze zwolnienia lekarskiego art. 11 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje zasiłek w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania opisana art. 6 ust.2 przypada w okresie ciąży.

Powierz swoją sprawę ekspertowi
biuro@porada-prawna24.pl

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków