PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zatarcie skazania

Od wielu lat wykonuje swój zawód. Jestem kasjerem walutowym (praca kantor). kare grzywny(samoistną) w wysokości 500pln dostałem za tzw. Unikanie służby wojskowej (w sumie nigdzie nie uciekałem, ale nie w tym
rzecz).co mam zrobić, bo za dwa tygodnie mija mi termin i musze wybrać z
sądu dowód o niekaralności i okaże się, że jestem karalny, bo z tego co się
orientuje to w rejestrze jako karalny będę "widoczny" przez 5 lub 3 lata. Ta praca jest moim jedynym dochodem i nie chciałbym jej stracić. Proszę o
pomoc

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 Nr 50, poz. 292 z późn. zm.) w rejestrze tym gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8) poszukiwanych listem gończym;
9) tymczasowo aresztowanych;
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Do rejestru tego trafiają więc wszystkie prawomocne wyroki z kategorii wymienionych powyżej. Rejestr ten prowadzony jest centralnie jako część Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.
Zgodnie z art. 14. dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 Kodeksu karnego. Z kolei art. 107 § 2 i 4 Kodeksu karnego stanowi, że:
§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
Istnieje więc możliwość wystąpienia do sądu (który skazał na grzywnę w I instancji) z wcześniejszym wnioskiem o zatarcie skazania pod warunkiem upływu 3 letniego okresu (to wie Pan). Wątpliwe jednak aby sąd zdążył to rozpatrzyć w ciągu 2 tygodni…
Poza w/w przypadkami zatarcia skazania (i usunięcia wpisu z Rejestru) niestety nie ma możliwości ingerowania w dane znajdujące się w jego systemie, a tym samym otrzymania odpisu nie zawierającego znajdujących się w nim danych.
Ponadto, być może został Pan skazany na grzywnę tylko za wykroczenie, a w takim przypadku Pana dane nie znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków